نقشه سايت        EN   FA 
امروز
 
‹‹ تقويم دانشگاهي  سال تحصيلي 99-98››

تذکرات مهم:

 1. انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی  انجام پذیر است .
 2. در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
 3. تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
 4. درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
جهت بزرگنمایی روی جدول کلیک نمایید.
 

---------------------------------------------------------------------------------

 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 ››

تذکرات مهم:

 1. انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی  انجام پذیر است .
 2. در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
 3. تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
 4. درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
 5. درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 98/04/15 لغایت 98/05/15 ( از طریق سایت نقل و انتقالات)‌

6- ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز شنبه مورخ 98/03/18 لغايت پنج شنبه 98/03/23.

7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي )

از شنبه 97/11/06 لغایت پنج شنبه 97/11/11

شروع ترم

از شنبه 97/11/13

حذف و اضافه

كليه دانشجويان از شنبه 97/11/27 لغایت پنج شنبه 97/12/02

امتحانات میان ترم

از یکشنبه 98/02/15 لغایت پنج شنبه 98/02/19

تحويل فرم حذف ماده 31

از دوشنبه 98/03/06 لغایت پنج شنبه 98/03/09

تحويل سئوالات پايان ترم

از یکشنبه 98/03/19 لغایت پنج شنبه 98/03/23

پايان کلاسها

پنج شنبه 98/03/23

امتحانات پايان ترم

دروس عملي، كارگاهي و آزمایشگاهی

از یکشنبه 98/03/19 لغایت پنج شنبه 98/03/23

سایر دروس از شنبه 98/03/25 لغایت پنج شنبه 98/04/06

 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97 ››
تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- در حذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط بر اینکه واحدهای درسی باقیمانده در آن نیمسال از حداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 97/09/15 لغایت 97/09/30 (از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6-ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز شنبه 97/10/09 لغايت پنج شنبه 97/10/13.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي )

از شنبه 97/06/10 لغایت پنج شنبه 97/06/21

شروع ترم

از شنبه 97/06/24

حذف و اضافه

كليه دانشجويان از شنبه 97/07/07 لغایت پنج شنبه 97/07/12

امتحانات میان ترم

از یکشنبه 97/08/20 لغایت پنج شنبه 97/08/24

تحويل فرم حذف ماده 31

از یکشنبه 97/09/11 لغایت پنج شنبه 97/09/15

تحويل سئوالات پايان ترم

از یکشنبه 97/09/25 لغایت پنج شنبه 97/09/29

پايان کلاسها

جمعه 97/03/25

امتحانات پايان ترم

دروس عملي، كارگاهي و آزمایشگاهی

از یکشنبه 97/10/09 لغایت پنج شنبه 97/10/13

سایر دروس  از شنبه 97/10/15 لغایت پنج شنبه 97/10/27

‹‹ تقويم دانشگاهي دوره تابستان 97 ››

تذکرات مهم:

 1. انتخاب واحد و پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
 2. در دوره تابستان ثبت نام با تأخير صورت نمي گيرد و دروس آن نيز قابل حذف و يا اضافه نمي باشد.
 3. صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم : از شنبه 97/05/27 لغايت جمعه مورخ 97/06/02 به صورت اينترنتي صورت مي گيرد.
 4. حداكثر واحدهاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل مي گردند7 واحد مي باشد.
 5. شهريه دوره تابستان برابر نصف شهريه ثابت نيمسالي + شهريه هاي متغير دروس انتخابي, مي باشد.

انتخاب واحد (اينترنتي )

كليه دانشجويان

از شنبه 97/04/16 لغایت پنج شنبه 97/04/21

شروع کلاسها

شنبه 97/04/23

پايان کلاسها

پنج شنبه 97/06/01

امتحانات پايان ترم

از شنبه 97/06/03 لغایت 97/06/07


تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

تذکرات مهم:

 1. انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
 2. در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
 3. تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
 4. درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
 5. درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 97/04/15 لغایت 97/05/15 ( از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
 6. 6- ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز یکشنبه مورخ 97/03/20 لغايت پنج شنبه 97/03/24.
 7. 7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي )

از شنبه 96/11/07 لغایت پنج شنبه 96/11/12

شروع ترم

از شنبه 96/11/14

حذف و اضافه

كليه دانشجويان از شنبه 96/11/28 لغایت پنج شنبه 96/12/03

تحويل سئوالات ميان ترم

از یکشنبه 97/01/26 لغایت پنج شنبه 97/01/30

امتحانات میان ترم

از یکشنبه 97/02/02 لغایت پنج شنبه 97/02/06

تحويل فرم حذف ماده 31

از یکشنبه 97/02/23 لغایت پنج شنبه 97/02/27

تحويل سئوالات پايان ترم

از یکشنبه 97/03/13 لغایت پنج شنبه 97/03/17

پايان کلاسها

جمعه 97/03/25

امتحانات پايان ترم

دروس عملي، كارگاهي و آزمایشگاهی

از یکشنبه 97/03/20 لغایت پنج شنبه 97/03/24

سایر دروس

از یکشنبه 97/03/27 لغایت پنج شنبه 97/04/07

 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 97-96 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- در حذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط بر اینکه واحدهای درسی باقیمانده در آن نیمسال از حداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 96/09/15 لغایت 96/09/30 (از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6-ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز شنبه 96/10/09 لغايت پنج شنبه 96/10/14.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي ) از یکشنبه 96/06/12 لغایت چهارشنبه 96/06/22
شروع ترم از شنبه 96/06/25
حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 96/07/10 لغایت
چهارشنبه 96/07/12
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 96/08/06 لغایت پنج شنبه 96/08/11
امتحانات میان ترم از شنبه 96/08/13 لغایت چهارشنبه 96/08/17
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 96/09/11 لغایت پنج شنبه 96/09/16
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 96/10/02 لغایت چهارشنبه 96/10/06
پايان کلاسها جمعه 96/10/15
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 96/10/09 لغایت
پنج شنبه 96/10/14
سایر دروس از شنبه 96/10/16 لغایت پنجشنبه 96/10/28
 

‹‹تقويم دانشگاهي دوره تابستان 96 ››

تذکرات مهم:

1- کلاسهای دوره تابستان 96، طی 8 هفتهتشکیل می گردد.
2- انتخاب واحد و پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
3- در دوره تابستان ثبت نام با تأخيرصورت نمي گيرد.
4- صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم : از 27/5/96 به صورت اينترنتي صورت مي گيرد.
5- در دوره تابستان حداكثر واحدهاي انتخابي مجاز براي مقاطع کاردانی و کارشناسی 10 واحد و براي دانشجويان همین مقاطع که در تابستان فارغ التحصيل مي گردند 12 واحد مي باشد. همچنین تعداد واحد مجاز برای دانشجویان ارشد 1 عنوان درسی می باشد.
6- اخذ واحد پایان نامه کارشناسی ارشد در دوره تابستان امکان پذیر نمی باشد.

 
انتخاب واحد
(اينترنتي )
كليه دانشجويان از شنبه 3/4/96
لغایت سه شنبه 6/4/96
شروع دوره شنبه 10/4/96
پايان کلاس ها پنج شنبه 2/6/96
امتحانات
پایان ترم
از شنبه 4/6/96
لغایت پنج شنبه 9/6/96
 
 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 96/03/01 لغایت 96/03/15( از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6-ارزشيابيو صدور كارتورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتياز طريق سايت: از روز شنبه 96/03/06 لغايت پنج شنبه 96/03/11.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقتمقاطع کاردانی و کارشناسیموظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسيرا در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي ) از شنبه 95/11/02 لغایت پنج شنبه 95/11/07
شروع ترم از شنبه 95/11/09
حذف و اضافه كليه دانشجويان از شنبه 95/11/23 لغایت
چهارشنبه 95/11/27
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 96/01/19 لغایت پنج شنبه 96/01/24
امتحانات میان ترم از شنبه 96/01/26 لغایت پنج شنبه 96/01/31
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 96/02/23 لغایت پنج شنبه 96/02/28
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 96/02/30 لغایت پنج شنبه 96/03/04
پايان کلاسها پنج شنبه 96/03/11
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 96/03/06 لغایت
پنج شنبه 96/03/11
سایر دروس از چهارشنبه 96/03/17 لغایت دوشنبه 96/03/29
 
 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اولسال تحصيلي 96-95 ››
تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است.
2- در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4-درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده در آن نیمسال ازحداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 95/09/15 لغایت 95/09/30 (ازطریق سایت نقل و انتقالات)‌
6-ارزشيابيو صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت: از روز شنبه 95/10/11 لغايت پنج شنبه 95/10/16.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقتمقاطع کاردانی و کارشناسیموظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسيرا در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
انتخاب واحد(اينترنتي ) از سه شنبه 95/06/16 لغایت جمعه 95/06/19
شروع ترم از شنبه 95/06/27
حذف و اضافه كليه دانشجويان از شنبه 95/07/10 لغایت
چهارشنبه 95/07/14
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 95/08/08 لغایت پنج شنبه 95/08/13
امتحانات میان ترم از شنبه 95/08/15 لغایت پنج شنبه 95/08/20
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 95/09/20 لغایت پنج شنبه 95/09/25
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 95/10/04 لغایت پنج شنبه 95/10/09
پايان کلاسها پنج شنبه 95/10/16
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 95/10/11 لغایت پنج شنبه 95/10/16
سایر دروس از شنبه 95/10/18 لغایت پنج شنبه 95/10/30
 
 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال تابستان سال تحصيلي 95-94 ››

تذکرات مهم:
1- کلاس های دوره تابستان 95 طی 8 هفته تشکیل می گردد.
2- انتخاب واحد و پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است.
3- در دوره تابستان ثبت نام با تأخیر صورت نمی گیرد و دروس آن نیز قابل حذف یا اضافه نمی باشد.
4- ارزشيابی اساتید و صدور کارت ورود به جلسه امتحان به صورت اينترنتي از 23/05/95 صورت می گیرد.
5-حداکثر واحد انتخابی مجاز در دوره تابستانی برای مقاطع کاردنی و کارشناسی 10 واحد و برای دانشجویان همین مقاطع که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 12 واحد می باشد. همچنین تعداد واحد مجاز برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد یک عنوان درسی می باشد.
6- اخد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد در دوره تابستان امکان پذیرنمی باشد.

انتخاب واحد(اينترنتي ) از یکشنبه 95/03/30 لغایت پنج شنبه 95/04/03
شروع ترم از شنبه 95/04/05
پايان کلاسها پنج شنبه 95/05/28
امتحانات از شنبه 95/05/30 لغایت پنجشنبه 95/06/04
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 ››

تذکرات مهم:

1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 95/03/01 لغایت 95/03/15 ( از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6-ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز شنبه 95/03/08 لغايت پنج شنبه 95/03/15 .
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت مقاطع کاردانی و کارشناسی موظفند حداقل 12 واحد و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد موظفند حداقل 8 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي ) از دوشنبه 94/11/05 لغایت پنج شنبه 94/11/08
شروع ترم از شنبه 94/11/10
حذف و اضافه كليه دانشجويان از یکشنبه 94/11/25
لغایت چهارشنبه 94/11/28
تحويل سئوالات ميان ترم از 95/01/28 لغایت 95/02/01
امتحانات میان ترم 95/02/04 لغایت 95/02/09
تحويل فرم حذف ماده 31 از 95/02/18 لغایت 95/02/22
تحويل سئوالات پايان ترم از 95/02/25 لغایت 95/02/29
پايان کلاسها پنج شنبه 95/03/13
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 95/03/08
لغایت پنج شنبه 95/03/13
سایر دروس از یکشنبه 95/03/16
لغایت یکشنبه 95/03/29
 
‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 ››


تذکرات مهم:
1-انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2-در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3-تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4-در حذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 94/09/15 لغایت 94/09/30 (از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6- ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت: از روز شنبه 94/10/12 لغايت پنج شنبه 94/10/17 .
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
 
انتخاب واحد(اينترنتي ) از سه شنبه 94/06/10 لغايت جمعه 94/06/13
شروع ترم شنبه 94/06/28
حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 94/07/06
لغايت پنج شنبه 94/07/09
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 94/08/30 لغايت سه شنبه 94/09/03
امتحانات میان ترم از شنبه 94/09/07 لغايت پنج شنبه 94/09/12
تحويل فرم حذف ماده 31 از یکشنبه 94/09/21 لغایت چهار شنبه 94/09/25
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 94/09/28 لغایت چهارشنبه 94/10/02
پايان ترم پنج شنبه 94/10/17
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 94/10/12
لغايت پنج شنبه 94/10/17
سایر دروس از شنبه 94/10/19
لغايت چهارشنبه 94/10/30
 
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 ››


** تذکرات مهم**

1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است.
2- در حذف و اضافه حداکثر 3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- در حذف اضطراری، دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز (12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 94/03/01 لغایت 94/09/15 ( از طریق سایت نقل و انتقالات )‌
6- ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از روز دوشنبه 94/03/09 لغايت پنج شنبه 94/03/15 .
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحد و دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
 
انتخاب واحد(اينترنتي ) از سه شنبه 93/11/07 لغايت پنج شنبه 93/11/09
شروع ترم شنبه 93/11/11
حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 93/11/20
لغايت پنج شنبه 93/11/23
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 94/01/29 لغايت چهار شنبه 2/2/94
امتحانات میان ترم از شنبه 5/2/94 لغايت چهار شنبه 9/2/94
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 19/2/94 لغایت چهار شنبه 23/2/94
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 26/2/94 لغایت چهارشنبه 30/2/94
پايان ترم جمعه 15/3/94
امتحانات پايان ترم دروس عملي،كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 9/3/94
لغايت پنج شنبه 14/3/94
سایر دروس از شنبه 16/3/94
لغايت پنج شنبه 28/3/94
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 93/09/01 لغایت 93/09/15.
6-ارزشيابی و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت: از روزدوشنبه 93/10/06 لغايت پنج شنبه 93/10/11.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
انتخاب واحد(اينترنتي ) كليه دانشجويان از دوشنبه 93/06/10 لغايت
جمعه 93/06/14
شروع ترم شنبه 93/06/22
حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 93/06/31 لغايت
چهارشنبه 93/07/02
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 93/09/01 لغايت پنج شنبه 93/09/06
امتحانات میان ترم از شنبه 93/09/08 لغايت پنج شنبه 93/09/13
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 93/09/22 لغایت پنج شنبه 93/09/27
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 93/09/29 لغایت پنج شنبه 93/10/04
پايان ترم پنجشنبه مورخ 93/10/11
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 93/10/06
لغايت پنجشنبه 93/10/11
سایر دروس از شنبه 93/10/13
لغايت جمعه 93/10/26
 

‹‹ تقويم دانشگاهي تابستان 93››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در دوره تابستان ثبت نام با تأخیر صورت نمی گیرد و دروس آن نیز قابل حذف یا اضافه نمی باشد.
3- ارزشيابی اساتید به صورت اينترنتي صورت می گیرد.
4- حداکثر واحد انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل میشوند 7 واحد می باشد.
5- شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی + شهریه متغیر دروس انتخابی می باشد.
انتخاب واحد(اينترنتي ) - كليه دانشجويان از دوشنبه 93/04/09 لغايت سه شنبه 93/04/10
شروع درس شنبه 93/04/14
پايان ترم پنج شنبه مورخ 93/05/30
امتحانات پایان ترم از شنبه 93/06/01 لغایت دوشنبه 93/06/10
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 93/03/17 لغایت 93/04/15.
6-ارزشيابی و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت: از روزشنبه 93/03/10 لغايت پنج شنبه 93/03/16.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
انتخاب واحد(اينترنتي ) كليه دانشجويان از شنبه 92/11/05 لغايت
دوشنبه 92/11/07
شروع ترم شنبه 92/11/12
حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 21/11/92 لغايت
چهار شنبه 23/11/92
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 93/01/30 لغايت پنج شنبه 93/02/04
امتحانات میان ترم از شنبه 93/02/06 لغايت پنج شنبه 93/02/11
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 93/02/20 لغایت پنج شنبه 93/02/25
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 93/03/03 لغایت پنج شنبه 93/03/08
پايان ترم سه شنبه مورخ 93/03/13
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 93/03/10
لغايت سه شنبه 93/03/13
سایر دروس از شنبه 93/03/17
لغايت پنج شنبه 93/04/05
 
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه گردد.
3- تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
4- درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.
5- درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 92/09/15 لغایت 92/10/15.
6-ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت: از روز شنبه 92/10/07 لغايت پنج شنبه 92/10/12.
7- دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درس يرا در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

انتخاب واحد(اينترنتي ) كليه دانشجويان از شنبه 92/06/16 لغايت
پنج شنبه 92/06/21
شروع درس شنبه 92/06/23
حذف و اضافه كليه دانشجويان شنبه 92/06/30 لغايت
پنج شنبه 92/07/04
تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 92/08/11 لغايت چهارشنبه 92/08/15
امتحانات میان ترم از شنبه 92/08/18 لغايت چهارشنبه 92/08/28
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 92/09/23 لغایت چهار شنبه 92/09/27
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 92/10/07 لغایت چهارشنبه 92/10/11
پايان درس پنج شنبه 92/10/12
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 92/10/07
لغايت چهارشنبه 92/10/11
سایر دروس از شنبه 92/10/14
لغايت چهارشنبه 92/11/02
 

‹‹ تقويم دانشگاهي دوره تابستان 92 ››

تذکرات مهم:
1- انتخاب واحد و پرداخت شهریه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
2- در دوره تابستان ثبت نام با تأخير صورت نمي گيرد و دروس آن نيز قابل حذف و يا اضافه نمي باشد.
3- صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم : از شنبه 26/5/92 به صورت اينترنتي صورت مي گيرد.
4- حداكثر واحدهاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل مي گردند 7 واحد مي باشد.
5- شهريه دوره تابستان برابر نصف شهريه ثابت نيمسالي +شهريه هاي متغيردروس انتخابي, مي باشد.

انتخاب واحد (اينترنتي ) كليه دانشجويان

از سه شنبه 92/04/04 لغايت چهارشنبه 92/04/05

شروع درس دوشنبه 92/04/10
پايان درس چهارشنبه 92/05/17
امتحانات پايان ترم از شنبه 92/06/02 لغايت چهارشنبه 92/06/06
 
آدرس وب سايت دانشگاه:www.naeiniau.ac.ir
آدرس وب سایت اطلاع رسانی اداره آموزش:http://sad.naeiniau.ac.ir:3000
 
 
  با آرزوی موفقيت
حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي واحد نايين
 

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 92-91 ››

تذکرات مهم:

 • انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .
   
 • در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه مي گردد.
   
 • تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.
 • درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.

 • درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 92/03/16 لغایت 92/04/16.

 • ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتي از طريق سايت : از92/02/25

 • دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقت موظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقت موظفند حداقل 10 واحد درسي را در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.
   

  انتخاب واحد(اينترنتي ) كليه دانشجويان از شنبه 91/11/07 لغايت یک شنبه 91/11/08
  شروع درس شنبه 91/11/14
  حذف و اضافه كليه دانشجويان از دوشنبه 91/11/23 لغایت سه شنبه 91/11/24
  تحويل سئوالات ميان ترم از شنبه 92/01/24 لغايت چهارشنبه 92/01/28
  امتحانات میان ترم از شنبه 92/01/31 لغايت چهارشنبه 92/02/04
  حذف اضطراري سه شنبه 92/02/17
  تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 92/02/21 لغايت چهارشنبه 92/02/26
  امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 92/02/28 لغايت چهارشنبه 92/03/01
  سایر دروس از دوشنبه 92/03/06 لغايت شنبه 92/03/29

   

‹‹ تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 ››

تذکرات مهم:

 • انتخاب واحد و پرداخت شهریه و دريافت كارت ورود به جلسه فقط به صورت اینترنتی انجام پذیر است .

 • در حذف و اضافه حداکثر3 درس حذف و 3 درس اضافه مي گردد تغییر گروه نیز حذف و اضافه محسوب می شود.

 • درحذف اضطراری,دانشجو ﻣﻲتواند فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی- نظری خود را حذف کند، مشروط براینکه واحدهای درسی باقیمانده درآن نیمسال ازحداقل مجاز(12واحد) کمتر نشود.

 • درخواست مهمانی و انتقالی : از تاريخ 15/9/91 لغایت 15/11/91.

 • ارزشيابي و صدور كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم به صورت اينترنتياز طريق سايت : از شنبه 9/10/91 لغايت پنج شنبه 15/10/91.

 • دانشجويان سيستم آموزشي تمام وقتموظفند حداقل 12 واحدو دانشجويان سيستم پاره وقتموظفند حداقل 10 واحد درسيرا در نيمسال اخذ نمايند در غير اينصورت انتخاب واحد آن ها تأييد نخواهد شد.

 • درخواست تخفيف شهريه از تاريخ 25/6/91 لغايت 30/7/91.

 

انتخاب واحد(اينترنتي ) كليه دانشجويان از شنبه 18/6/91 لغايت یک شنبه 19/6/91
شروع درس شنبه 25/6/91
حذف و اضافه كليه دانشجويان دوشنبه3/7/91،سه شنبه4/7/91و چهارشنبه 5/7/91
تحويل سئوالات ميان ترم از يكشنبه 14/8/91 لغايت پنج شنبه 18/8/91
امتحانات میان ترم از شنبه 20/8/91 لغايت پنج شنبه 25/8/91
حذف اضطراري دوشنبه 6/9/91 و سه شنبه 7/9/91
تحويل فرم حذف ماده 31 از شنبه 2/10/91 لغايت پنج شنبه 7/10/91
تحويل سئوالات پايان ترم از شنبه 2/10/91 لغایت پنج شنبه 7/10/91
پايان درس پنج شنبه 15/10/91
امتحانات پايان ترم دروس عملي,كارگاهي و آزمایشگاهی از شنبه 9/10/91 لغايت پنج شنبه 14/10/91
سایر دروس از شنبه 16/10/91 لغايت شنبه 30/10/91

تقویم آموزشی ترم تابستانی سال تحصیلی 91/90

شروع انتخاب واحد اینترنتی

شنبه 17/04/91

پایان انتخاب واحد اینترنتی

سه شنبه 20/04/91

شروع کلاس ها

سه شنبه 27/04/91

ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان

از شنبه 28/05/91 لغایت پنجشنبه 02/06/91

پایان کلاسها

پنج شنبه 02/06/91

امتحانات پایان ترم

شنبه 04/06/91 لغایت پنجشنبه 09/06/91

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 91/90

شروع انتخاب واحد اینترنتی

شنبه 08/11/90

پایان انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه 13/11/90

شروع کلاس ها

شنبه 15/11/90

شروع حذف و اضافه اینترنتی

دوشنبه 23/11/90

پایان حذف و اضافه اینترنتی

چهارشنبه 27/11/90

تحویل سؤالات میان ترم

از شنبه 26/01/91 لغایت پنجشنبه 31/01/91

امتحانات میان ترم

از شنبه 02/02/91 لغایت چهارشنبه 06/02/91

حذف اضطراری سه شنبه 19/02/91
تحویل فرم حذف ماده 31

از شنبه 23/02/91 لغایت پنجشنبه 28/02/91

درخواست مهمانی و انتقالی

از دوشنبه 15/03/91 لغایت 15/04/91

ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان

از شنبه 13/03/91 لغایت پنجشنبه 30/03/91

تحویل سؤالات پایان ترم

از شنبه 06/03/91 لغایت پنجشنبه 11/03/91

پایان کلاسها

پنج شنبه 18/03/91

امتحانات پایان ترم دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی

شنبه 13/03/91 لغایت پنج شنبه 18/03/91

امتحانات پایان ترم سایر دروس

شنبه 20/03/91 لغایت پنجشنبه 01/04/91

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 91/90

شروع انتخاب واحد اینترنتی

شنبه 12/06/90

پایان انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه 14/06/90

شروع کلاس ها

شنبه 26/06/90

شروع حذف و اضافه اینترنتی

یکشنبه 03/07/90

پایان حذف و اضافه اینترنتی

پنجشنبه 07/07/90

تحویل سؤالات میان ترم

از شنبه 14/08/90 لغایت پنجشنبه 19/08/90

امتحانات میان ترم

از شنبه 21/08/90 لغایت پنجشنبه 26/08/90

حذف اضطراری سه شنبه 08/09/90
تحویل فرم حذف ماده 31

از پنجشنبه 24/09/90 لغایت چهارشنبه 30/09/90

ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان

از شنبه 03/10/90 لغایت پنجشنبه 08/10/90

تحویل سؤالات پایان ترم

از شنبه 10/10/90 لغایت پنجشنبه 15/10/90

پایان کلاسها

پنج شنبه 15/10/90

امتحانات پایان ترم دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی

شنبه 10/10/90 لغایت پنج شنبه 15/10/90

امتحانات پایان ترم سایر دروس

شنبه 17/10/90 لغایت دوشنبه 03/11/90

تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 90/89
 

 • در دوره تابستان ثبت نام با تأخیر صورت نمی گیرد و دروس آن نیز قابل حذف یا اضافه نمی باشد.
 • حدااکثر واحد انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6 واحد است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل می گردند 7 واحد می باشد.
 • شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت + شهریه متغیر دروس انتخابی می باشد.
   

  شروع انتخاب واحد اینترنتی

  شنبه 18/04/90

  پایان انتخاب واحد اینترنتی

  دوشنبه 20/04/90

  شروع کلاس ها

  سه شنبه 21/04/90

  ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان از شنبه 22/05/90 لغایت پنج شنبه 27/05/90

  پایان کلاسها

  دوشنبه 31/05/90

  امتحانات پایان ترم

  سه شنبه 01/06/90 لغایت دوشنبه 07/06/90

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 90/89

شروع انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه 11/11/89

پایان انتخاب واحد اینترنتی

چهار شنبه 13/11/89

شروع کلاس ها

شنبه 16/11/89

انتخاب واحد با تأخیر اینترنتی

دوشنبه 18/11/89

شروع حذف و اضافه اینترنتی

دو شنبه 25/11/89

پایان حذف و اضافه اینترنتی

سه شنبه 26/11/89

امتحانات میان ترم

از شنبه 03/02/90 لغایت پنجشنبه 08/02/90

حذف اضطراری

سه شنبه 13/02/90

ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان از شنبه 14/03/90 لغایت پنج شنبه 19/03/90
درخواست مهمانی و انتقالی از 15/03/90 لغایت 15/06/90

پایان کلاسها

پنج شنبه 19/03/90

امتحانات پایان ترم کارگاهی و آزمایشگاهی

دو شنبه 16/03/90 لغایت پنج شنبه 19/03/90

امتحانات پایان ترم

شنبه 21/03/90 لغایت یک شنبه 05/04/90

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 90/89

انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه 15/06/89

انتخاب واحد اینترنتی

سه شنبه 16/06/89

انتخاب واحد اینترنتی

چهارشنبه 17/06/89

شروع کلاس ها

شنبه 27/06/89

انتخاب واحد با تأخیر اینترنتی

شنبه 03/07/89

حذف و اضافه اینترنتی

دو شنبه 05/07/89

حذف و اضافه اینترنتی

سه شنبه 06/07/89

امتحانات میان ترم

از شنبه 22/08/89 لغایت یکشنبه 30/08/89

حذف اضطراری

سه شنبه 09/09/89

درخواست مهمانی و انتقالی از 15/9/89 لغایت 15/11/89

پایان کلاسها

پنج شنبه 16/10/89

امتحانات پایان ترم کارگاهی و آزمایشگاهی-
ارزشیابی اساتید-صدورکارت ورود به جلسه امتحان

شنبه 11/10/89 لغایت پنج شنبه 16/10/89

امتحانات پایان ترم

شنبه 18/10/89 لغایت دو شنبه 04/11/89

 
تعداد بازديد : 22182
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
در انتظار بررسی: 73
انتشار یافته : 1
moksen
|
1392/02/20 - 20:40
65
28
اگر میشود ترو تابستان در برج5برگذار گردد.باتشکر
نظرات كاربران :
نام :
ايميل :
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
آدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين
نائين- ميدان مدرس - بلوار دکتر حسين فاطمي
کد پستي 8391965931
فکس : 03146266200
کليه حقوق  اين سايت متعلق به دانشگاه آزاد واحد نايين ميباشد.