امروز

محمد بیاتی پوده عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نایین

 رشته تحصیلی(کارشناسی): مهندسی برق قدرت
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سال اخذ: 1383
رشته تحصیلی (کارشناسی ارشد): مهندسی برق قدرت
محل اخذ: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
سال اخذ: 1385
 
 
 

طرح های پژوهشی:

 •  بهينه­سازي روش­ فيدبک حالت براي بهبود عملکرد مبدل ­DC-DC - واحد نجف آباد- 1389

مقالات:

نام کنگره

نام مقاله

سال

نویسندگان به ترتیب

International Conference on Power Electronics 2007 (ICPE07)

Optimized State Controller on DC-DC Converter

2007

Bayati Poudeh M.               Eshtehardiha S. Namnabat M.

22nd International Power System Conference 2007 (PSC07)

An Adaptive PID Controller in STATCOM Application for Performance Improvement Based On the Genetic Algorithm

2007

Eshtehardiha S. Shahgholian Gh. Bayati Poudeh M.

11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, 2008 (OPTIM08).

New adaptive controller in a two area HVAC/HVDC power system

2008

Bayati Poudeh M. Mahdavian M.

International Conference on Electrical Engineering Design & Technologies 2007 (ICEEEDT07)

Coordinating the State-feedback Controller on Buck Converter with Genetic Algorithm

2007

Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S.

IEEE International Conference on Control, Automation and Systems 2007 (ICCAS07)

Optimizing LQR and Pole placement to Control Buck Converter by Genetic Algorithm

2007

Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S. Kiyoumarsi A.Ataei M.

IEEE International Conference on Intelligent & Advanced Systems 2007 (ICIAS07)

Fuzzy Logic Controller for Damping Sub-synchronous Oscillation in Power System

2007

Shoulaie A. Bayati Poudeh M. Shahgholian Gh.  Zaeri A. H.

23 کنفرانس بین­المللی برق ايران، تهران

کنترل کننده بهينه خطي بر مبناي الگوريتم ژنتيک به منظور بهبود عملکرد حلقه­هاي کنترلي فرکانس در سيستم قدرت

1388

محمد بياتي پوده
عباس شولايي
سعيد اشتهارديها

مجله الكترونيك و قدرت دانشكده برق دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد

میراسازی گشتاورهای پبچشی محور توربین- ژنراتور به کمک پایدارسازهای نوین ژنتیکی و فازی

1387

عباس شولايي
محمد بياتي پوده
غضنفر شاهقليان

International Conference on Power Electronics 2007 (ICPE07)

Comparison the Control Methods in Improvement the Performance of the DC-DC
Converter

2007

Namnabat M.
Bayati Poudeh M.  Eshtehardiha S.

International Conference on Electrical Engineering Design & Technologies 2007 (ICEEDT07)

Application of the Genetic Algorithm to the Reduction of Ripple
Voltage Output of Cûk Converter

2007

Eshtehardiha S.  Bayati Poudeh M.

IEEE International Conference on Intelligent & Advanced Systems 2007 (ICIAS07)

Improvement of Cûk Converter Performance withOptimum LQR Controller Based onGenetic Algorithm

2007

Zaeri A. H.
Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S.

2008 IEEE Region 10 Conference TENCON 2008 (TENCON08)

Intelligent modern controller on DC-DC converter

2008

Kheirmand M. Mahdavian M.
Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S.

IET-UK International Conference on Information and Communication Technology in Electrical Sciences (ICTES 2007)

Optimized Parallel DG with Fuzzy Logic based on Adaptation Impedance

2007

Zare M. R.
 Bayati Poudeh M.  Ahmadi S. M. Eshtehardiha S.

IEEE 2008., International Conference on Smart Manufacturing Application 2008 (ICSMA08)

Fuzzy Logic Controller Based Genetic Algorithm on the Step-down Converter

2008

Ershadi M. H.Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S.

International Conference on Smart Manufacturing Application 2008 (ICSMA08)

Optimizing the Classic Controllers to Improve the Cûk Converter Performance Based on Genetic Algorithm

2008

Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S. Ershadi M. H.

IEEE International Conference on Control, Automation and Systems 2007 (ICCAS07)

Optimized Performance of STATCOM with PID Controller Based on Genetic Algorithm

2007

Eshtehardiha S.  Bayati Poudeh M. Kiyoumarsi A.

International  Conference on Power Systems 2007 (ICPS07)

A new improved control method to damping the Oscillation in Power System Based Fuzzy genetic

2007

Shoulaie A.
Bayati Poudeh M. Shahgholian Gh. Eshtehardiha S.

7th WSEAS/IASME International Conference on Electric Power systems, High Voltages, Electric Machines (POWER’07)

Effect of Time-Variability Weather Conditions on the Reliability of Distribution Systems

2007

Zare M. R.           Hooshmand R.      Eshtehardiha S. Bayati Poudeh M.

2008 IEEE Region 10 Conference TENCON 2008 (TENCON08)

HVDC/HVAC system and damping the oscillation by a linear controller based on genetic algorithm

2008

Mahdavian M.
Bayati Poudeh M. Eshtehardiha S.

IEEE 2nd International Power and Energy Conference, 2008. (PECON08)

Particle swarm optimization and genetic algorithm to optimizing the pole placement controller on Cuk converter

2008

Yousefi M. R.
Emami S. A. Eshtehardiha S.
 Bayati Poudeh M.

11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, 2008. (OPTIM08)

DC-DC converter with closed loop control through several optimizing methods

2008

Mahdavian M.
Bayati Poudeh M Eshtehardiha S.

IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 2008 (ICMA 08)

Particle Swarm Optimization for improved performance of PID controller on Buck converter

2008

Emami S.A.
Bayati Poudeh M.
Eshtehardiha S.

IEEE International Conference on Smart Manufacturing Application 2008 (ICSMA08)

An Adaptive Controller Based on Genetic Algorithm to Mitigate the Oscillations in Power System

2008

Bayati Poudeh M.

4th International IEEE Conference Intelligent Systems, 2008 (IS'08)

Improvement performance of step-down converter through intelligent controllers

2008

Yousefi M. R.
 Bayati Poudeh M.
Eshtehardiha S.

IEEE 2nd International Power and Energy Conference, 2008 (PECON08)

An effective controller to damp the deviations in a two-area HVAC/HVDC power system

2008

Kheirmand M. Yousefi M.R.
Bayati Poudeh M.
Eshtehardiha S.

IET-UK International Conference on Information and Communication Technology in Electrical Sciences (ICTES 2007)

Improvement of STATCOM Performance with Multi Variable Control Methods

2007

EshtehardihaS.
Bayati Poudeh M.
ZareM.R.

International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, 2011

Modeling and Simulation of an Embedded Intelligent Controller to Improve DC-DC Converter Performance in Power Supplies 

2011

Bayati Poudeh M.
Mahdavian M.

سوابق تدریس: 

محل تدریس

سال

دروس تدریسی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مجلسی

84
تا
89

الكترونيك صنعتي، مدارهای الکتریکی، کنترل صنعتی وآزمایشگاههای ماشین، الکترونیک و کنترل

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نجف آباد

87
تا كنون

آزمایشگاههای ماشین، کارگاههای برق، سیم­پیچی و مدار فرمان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اردستان

85

الكترونيك صنعتي،‌آزمايشگاه الكترونيك صنعتي، ‌آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي، اندازه گيري الكتريكي

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد نايين

  87 تا    89

مدارهای الکتریکی، کنترل صنعتی وآزمایشگاههای ماشین، ماشين هاي الكتريكي 2 و 3، سيستمهاي كنترل خطي، تجهيزات پست، الكترونيك صنعتي، آزمايشگاه الكترونيك صنعتي

مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی  تیران و کرون

87

مدارهای الکتریکی، تعمیرات سخت­افزار کامپیوتر، کارگاههای برق و تعمیرات

 

عضويت در مراکز علمي و پژوهشي

 •  the Engineering and Scientific Research Groups (ESRGroups)
 • Institute of Control, Robotics and Systems (ICROS)
 • The Korean Institute of Electrical Engineers (KIEE)
 • IRANIAN FUZZY SYSTEMS SOCIETY
 • IEEE IRAN Section
 

زمینه تخصصی

 •  Power Electronic Applications in Power System
 • Power Quality
 • Power System Dynamic, Stability
 • HVDC and FACTS
 • Modeling and Simulation
 • Intelligent Control (Artificial Neural Networks, Fuzzy Systems)
 

 علایق پژوهشی

 • Modeling and Simulation
 • Modern and Intelligent Control (Artificial Neural Networks, Fuzzy Systems, Optimizing methods)
 • Power System Dynamic, Stability, FACTS Devices
 • Image Processing and its applications

 
تعداد بازديد : 27