امروز

مهدی مهدویان عضو هیئت علمی تمام وقت واحد نایین

 کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه دولتی کاشان
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 
 
 

سوابق کاری:

 • تدریس مستمر در واحدهای دانشگاهی مختلف از جمله دانشگاههای آزاد اسلامی واحدهای نجف آباد،خمینی شهر،شهر مجلسی،خوراسگان،اردستان،لنجان،نایین و دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 1381 تا کنون

 • پژوهشگر و محقق ارشد در مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان (پژوهشکدۀ مهندسی) از سال 1384 تا 1386

سوابق اجرایی:

 • مدیر گروه قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین از سال 1386 تا کنون

سوابق پژوهشی:

الف – مقالات ISI:

 •  Design and Experimental Analysis of a High Speed Two-Phase Induction Motor Drive for Weaver Machines Applications, International Review of Electrical Engineering - April 2010
ب – مقالات علمی پژوهشی :
 • طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی با توان 2 کیلووات جهت افزایش کیفیت توان سیستمهای با آلودگی هارمونیکی ، مجلۀ الکترونیک و قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، سال اول ، شمارۀ سوم
 •  ANALYSIS AND SIMULATION OF A THREE-PHASE UPS INVERTER WITH OUTPUT MULTIPLE-FILTER.Armenian Journal of  Physics, 2 (4). pp. 317-325. ISSN 1829-1171
ج – مقالات بین المللی :
 • DC-DC Converter With Closed  Loop Control Through Several Optimizing Methods,11th International Conference,OPTIM 2008,Romania 

 • New Adaptive Controller In A Two Area HVDC/HVAC Power system, 11th International Conference,OPTIM 2008,Romania

 • HVDC/HVAC System and Damping the Oscillation with a Controller Based on Genetic Algorithm,IEEE TENCON 2008,India

 • Intelligent Modern Controller on DC-DC Converter, IEEE TENCON 2008,India

 •  Modeling and Damping Controller Design for Static Synchronous Compensator (STATCOM),ECTI-CON 2009,Thiland

 •  Damping Power System Oscillations in Single-Machine Infinite-Bus Power System Using a STATCOM,ICCEE 2009,Dubai,UAE

 •  Analysis and Design of a Linear Quadratic Regulator Control for Static Synchronous Compensator, ICCEE 2009,Dubai,UAE

 • 8-State Space Analysis of Power System Stability Enhancement with Used the STATCOM, ECTI-CON 2010,Thiland

 • 9- Analysis And Simulation Of  A Three-Phase UPS Inverter With Output  Multiple-Filter,TheSeventh International Conference On Semiconductor Micro And Nanoelectronics 2009,Armenia

 • 10- Modeling and Simulation of an Embedded Intelligent Controller to Improve DC-DC Converter Performance in Power Supplies,The International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems( ICICTES2011)

 • 11-Effect of STATCOM on Enhancing  Power  System  Dynamic  Stability,ECTI-CON 2011,Thiland

 • 12- A  New  Soft  Single  Switched  PWM  DC-DC  Converter, ECTI-CON 2011,Thiland

 • 13-Effect of Static Shunt Compensation on PowerSystem Dynamic Performance,

 • 20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics(ISIE2011),Poland

 • 14-Improvement of  Dynamic Behavior and System Stability by Using STATCOM,20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics(ISIE2011),Poland

 • 15-Modeling and Dynamic Analysis of a STATCOM for System Damping Enhancement,20th IEEE International Symposium on Industrial Electronics(ISIE2011),Poland

 • 16- Model Predictive Control to Improve Power System Oscillations of SMIB with Fuzzy Logic Controller, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 17- Power System Dynamic Performance Improvement, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 18- Controller Design for Performance Improvement of Two-Mass, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 19- Improvement of Power Quality in Electric Arc Furnace with Considering Economic Index, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 20- Improve Power Quality Using Static Synchronous Compensator with Fuzzy Logic Controller, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 21- The Effect of SVC-FACTS Controller on Power System Oscillation, International Conference on Electrical Machines and Systems (Icems2011), Beijing, China

 • 22- یک مدل ترکیبی برای کوره های قوس الکتریکی با در نظر گرفتن اثر خوردگی الکترودها،هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران،ایران

د – مقالات داخلی :

 • 1- تحلیل و بررسی اثرات تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی سیستم تک ماشینه با پایدار ساز سیستم قدرت،اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 2- تحلیل و شبیه سازی فیدبک لحظه ای جریان خازن در سیستم منبع تغذیۀ بدون وقفۀ تکفاز اینورتری،اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 3- طراحی وتحلیل و بررسی یک فیلتر اکتیو قدرت برای فزونی بخشیدن به کیفیت توان،اولین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 4- طراحی و شبیه سازی تقویت کنندۀ عملیاتی یک گیگا هرتزی با استفاده از توپولوژی های telescopicو folded cascadeو مقایسۀ آنها،کنفرانس مهندسی برق 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 5-  بهبود عملکرد حلقه های کنترل فرکانس در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در کنترل بهینۀ خطی، کنفرانس مهندسی برق 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 6- بررسی و تحلیل ترانسفورماتور قدرت و تعیین حداکثر بار آن با استفاده از مدل حرارتی،کنفرانس مهندسی برق 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،ایران

 • 7- تعيين خطا در ترانسهاي قدرت با استفاده از آناليز گازهاي غيرمحلول بر اساس منطق فازي،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 8- خازن گذاری بهینه در شبکه های توزیع با اشتفاده از منطق هوشمند،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 9- مكانيابي و تعيين اندازه بهينه خازن در سيستم هاي توزيع با استفاده از آناليز حساسيت باسها و الگوريتم ژنتيك،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 10- تست دشارژ عایقی،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 11- بررسی ساختاری روشهای کاربردی اتصال زمین،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 12- نيروگاههاي كوچك ژئونرمال: طرح، اجرا و اقتصاد،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 13- اتوماسيون كنترل بانك هاي خازني در شبکه شعاعي،همایش منطقه ای برق و کامپیوتر اردیبهشت ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 14- معرفی یک روش نوین کنترل موتور القایی سه فاز (DTC) کنترل مستقیم گشتاور و مقایسۀ آن با روش های کنترلی دیگر،همایش داخلی برق و کامپیوتر آذر ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 15- بررسی میدانهاي مغناطیسی وتجزیه وتحلیل اثرآنهابرسلامتی انسان،همایش داخلی برق و کامپیوتر آذر ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 16- تحلیل وبررسی ساختارخودروي هیبریدي وچگونگی به کارگیري فناوريهاي نوین درآن،همایش داخلی مکانیک آذر ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 17- تحلی لوبررسی ساختارواحدکنترل الکترونیک ونحوه عملکردآن درخودروها،همایش داخلی مکانیک آذر ماه 87، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 18- کنترل مبدل قدرت الکتریکی جریان مستقیم با استفاده از کنترل کنندۀ بهینۀ خطی بر مبنای الگوریتم ژنتیک، همایش منطقه ای سیستم های مخابراتی و الکترونیکی هوشمند،آبان 88، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 19- کنترل ولتاژ خروجی مبدل Buckبا استفاده از جایدهی قطب بهینه شده با الگوریتم اجتماع پرندگان، همایش منطقه ای سیستم های مخابراتی و الکترونیکی هوشمند،آبان 88، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 20-طراحی کنترل کننده PIDباجبرانکنندهدرسیستم تشدید دوجرمی براي کنترل سرعت، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، ایران

 • 21-آنالیزوشبیه سازي اثرجبران کننده سنکرون استاتیک یبرمیرایی نوسانات سیستم قدرت تک ماشینه، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 22-تحلیل وشبیه سازي اثرپایدارسازسیستم قدرت برافزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 23-مقایسه روشهاي مختلف آموزش شبکه هاي عصبی– فازي تطبیقی، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 24-مروري برآنالیزدینامیک وکنترل رباتهاي کشسان، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 25-اثرخازن سري کنترل شده باتریستوربرپایداريسیگنالکوچکسیستمقدرت، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 26-آنالیز و شبیه سازی پایداری دینامیکی در سیستم تنظیم کنندۀ خودکار ولتاژ، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 27-ادوات حافظه هاي فلش: چالشهاونوآوري هاي درابعادکوچک، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

 • 28- سوییچ های RF MEMS، دومین همایش منطقه ای برق و کامپیوتر،اسفندماه 89، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،ایران

پروژه های مشاوره ای،طراحی،اجرا،نظارت :


 • 1-اصلاح سیستم روشنایی داخل واحد 28 مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 85

 • 2-مدوله نمودن تغذیۀ شین های جراثقال های سالن قراضه مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 85

 • 3-باز بینی سیستم ارتینگ واحد گندله سازی مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 84

 • 4-اصلاح انشعاب هوای فشردۀ کوتینگ برای حل مشکل افت فشار واحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 85

 • 5-بهینه سازی سیستم روشنایی و افزایش تعداد سوکت در واحد نورد سرد(کارگاه غلتک) مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 85

 • 6- تغییر و بهینه سازی باطری شارژر جرثقیل های انبار تختال مجتمع فولاد مبارکۀ اصفهان، 85

تعداد بازديد : 49