امروز
  

تصویر

عنوان شغل

نام خانوادگی و نام

پست الکترونیک

  كارشناس برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان حقيقي نائيني عليرضا
edari@naeiniau.ac.ir
  متصدي امور دفتري و بایگانی  خوشدل محمود
  نگهبان رحيم پور نائيني رضا
  كارشناس امور آموزشي و دانشجویی  رحيمي بلان زهرا
  کارشناس امور دانشجویی  رمضاني نمين مهشيد
نگهبان صفري تودشکي اميرعباس
نگهبان عسگري محمدي سيدمرتضي
  نگهبان قيومي محمدي   علي
  کارشناس خدمات ماشینی مذنب امامزاده  سيدعليرضا
  مسئول امور مالی  معيني نائيني  مجيد
کارپرداز هيئتيان ناييني مصطفي
تعداد بازديد : 13332