امروز


 
شماره تاریخ موضوع  
70-4078 95/01/25 بخشنامه فرصت مطالعاتی دانشگاه آزاد اسلامی  دانلود
30-14179 95/02/27 آئین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی  دانلود
10-14180 95/02/27 تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیئت علمی  دانلود
87-54397 93/05/26 شیوه نامه انتشار کتاب های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی  دانلود
70-81248 93/9/01
تشویق مقاله ها و آدرس دهی مقاله های مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکتری تخصصی و شیوه نامه تشویق مقالات
دانلود
70-55885 93/05/01 هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاه ها دانلود
81-49821 93/05/01 شورای هدایت ، حمایت و نظارت بر شرکت ها و موسسه های دانش بنیان دانلود
81-8265 93/01/24 تفویض اختیار در ارتباط با صدور احکام اعضای شورای مراکز رشد و کمیته نظارت بر استقرار شرکت های دانش بنیان در واحدها دانلود
81-43105 92/02/18 اساسنامه مراکز رشد واحدهای فناور دانلود
81-404397 92/12/07 شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان دانشگاه دانلود
81-386909 92/11/21 تفویض برخی اختیارهای شرکت در مسابقه های علمی - پژوهشی،نمایشگاهها و ....... دانلود
87-25426 93/02/10 متمم بخشنامه شیوهنامه تشویق شماره 352676-87 مورخ 92/10/22 دانلود
87-352676 92/10/22 شیوه نامه تشویق مقاله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی  دانلود 
87-43950 92/02/21 فهرست نشریات بی اعتبار دانلود
81-303391 91/09/12 دستورالعمل برگزاری کارگاه های علمی - پژوهشی دانلود
87-273746 91/08/16 غيرمعتبر بودن مجله Archives Des Sciences دانلود
73-288123 91/08/28 فرصت مطالعاتي پيرو بخشنامه 383426 دانلود
87-214056 91/07/02  اعتبار مقالاتی که در مجله Archives Des Sciences منتشر میشود دانلود
73-212427 91/07/02 عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر دانلود
73-118248 91/04/14 منشور موازین اخلاق پژوهش دانلود
- - منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت تحقیقات،  علوم و فناوری دانلود
73-97881 91/03/31 ممنوعیت شرکت اعضای هیئت علمی در کنفرانسهای بین المللی خارج کشور بامقاله پذیرفته شده به صورت پوستر دانلود
81-98250 91/03/31 سخنرانی مربوط به ارائه نتایج طرح های تحقیقاتی دانلود
73-279267 90/08/02 متمم بخشنامه 134620 مورخ 89/04/09- شرکت در همایش های خارجی دانلود
87-389684 90/10/19 اصلاح بخشنامه متمم تشویق مقالات دانلود
38968 - 87 90/10/19 بخشنامه مرجع و متمم بخشنامه های تشویق مقالات دانلود
134620/73 89/04/09 آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانسهای علمی بین المللی معتبر خارج از کشور دانلود
87-1286 89/01/08 معرفی دانشگاه در مقالات و مجامع علمی داخلی و بین المللی دانلود
7740/73 89/01/17 متمم آئین نامه 166290 دانلود
236063/73 89/06/17 آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پزوهشی داخل دانلود
273345/87 89/07/06 آئین نامه جدید تشویق مقالات دانشگاه دانلود
507492/87 89/12/23 متمم آئین نامه 273345/87 مورخ 6/7/89 دانلود
477425/87 89/12/01 شرح وظایف شورای انتشارات مناطق دانلود
295758/87 89/07/22 پیرو 228311/87 مورخ 25/6/88  اخذ مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 378345 مورخ 15/10/88 دریافت شابک دانلود
285451/87 89/07/15 پیرو آئین نامه 273345/87 مورخ 6/7/89 (تشویق مقالات) دانلود
278518/87 89/07/10 تبیین و تفکیک وظایف مراجع ذیربط درخصوص چاپ و انتشار مجلات علمی، کتابهای علمی و بولتن ها دانلود
510820/73 89/12/26 جبران کسری موظف تدریس اعضای هیئت علمی دانلود
508911/73 89/12/25 دوره های فرصت مطالعاتی در داخل کشور دانلود
477489/73 89/12/01
آیین نامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی داخل کشور
دانلود
309367/73 89/08/02 متمم بخشنامه  383426/73 مورخ 8/11/87 فرصت های مطالعاتی دانلود
302817/73 89/07/27 آئین نامه شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پزوهشی خارج از کشور دانلود
166290/73 88/05/18 آئین نامه طرح های پژوهشی دانلود
 
تعداد بازديد : 11800