امروز

 

آیین نامه آموزشی (دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته)

 
فصل اول: شرايط ورود به دانشگاه
فصل دوم: ثبت نام
فصل سوم: نظام آموزشي
فصل چهارم: نظام درسي
فصل پنجم: تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
فصل ششم: حضور و غياب دانشجو
فصل هفتم: حذف و اضافه درس
فصل هشتم: ارزشيابي تحصيلي دانشجو
فصل نهم: مرخصي تحصيلي
فصل دهم: انصراف از تحصيل
فصل يازدهم: دانشجويان انتقالي و ميهمان
فصل دوازدهم: تغيير رشته فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمي شود.
فصل سيزدهم: معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي
فصل چهاردهم : فراغت از تحصيل
فصل پانزدهم: تقويم دانشگاهي
فصل شانزدهم:آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت
فصل هفدهم:آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان


ضمایم
ضمیمه 1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
ضميمه 2 : معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي
 

 شرايط ورود به دانشگاه (باز گشت به ابتدای صفحه)

ماده 1: شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي کارداني، کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته به شرح زير است
1-1 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات مربوطه.
2-1 نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي براي افراد ذکور.
3-1 پذيرفته شدن در آزمون ورودي ذيربط.
4-1 داشتن گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش براي دوره کارداني، کارشناسي پيوسته يا برابر آن از آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و گواهينامه دوره کارداني رشته مربوط بر حسب مورد از دانشگاه آزاد اسلامي يا ديگر موسسات آموزش عالي مورد تاييد دانشگاه آزاد اسلامي، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي دوره کارشناسي ناپيوسته، همچنين داشتن مدرک ديپلم کاردانش يا فني و حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبول براي کارداني پيوسته.
دارندگان مدرک معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته شرکت نمايند.مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از کشور که در مدرک تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.

 
 

 
ثبت نام (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 2: پديرفته شدگان در آزمون ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحد هاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند در غير اينصورت در شمول متاخيرين ثبت نام قرار مي گيرند.
ماده 3: در صورتيکه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تکميل شده باشد و واحد امکانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد مي تواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نمايد.
تبصره 1 - در مواردي که تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجاز است بر اساس نمره کل آزمون، تعدادي از پذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد.
تبصره 2-حداکثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي کارداني ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسي ( پيوسته و ناپيوسته و آموزش معلمان ) يکسال از زمان پذيرش در آزمون ورودي مي باشد مشروط براينکه:
الف -متقاضي ذکور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد.
ب -هنگام ثبت نام مدرک پايه داشته باشد.
ج -واحد دانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد. در غير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد.
د-مدت تاخير تا يکسال جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب مي گرددوواحد دانشگاهي موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهريه ثابت بر مبناي سال ورود براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.
ه-هزينه تاخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملي تهران شعبه زبرجد ( قابل پرداخت در کليه شعب کشور) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يکجا به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند.
تبصره 3 - در مورد پذيرفته شدگان فاقد مدرک پايه؛ يکسال تاخير جزو سنوات مجاز تحصيلي محسوب نمي گردد و واحد دانشگاهي بايد مرخصي تحصيلي بدون احتساب صادر و شهريه ثابت اين مدت را بر مبناي سال ورود از دانشجو اخذ نمايد.
تبصره 4 - واحدهايدانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداکثر تا يکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانکي مربوط به امور مالي سازمان مرکزي ارسال دارند.
تبصره 5 - دانشجوي متاخر از سال شروع به تحصيل تابع مقررات مالي و آموزشي همان سال خواهد بود.
تبصره 6 - شروع به تحصيل پذيرفته شدگان دوره کارشناسي ناپيوسته که با استفاده از ماده 20(فصل پنجم: تعداد واحدهاي درسي وطول مدت تحصيل،دروس معرفي به استاد) آيين نامه از مقطع کارداني فارغ التحصيل مي شوند در صورتي امکان پذير است که امتحان درس يا دروس مزبور قبل از سپري شدن سه شانزدهم از شروع کلاسهاي مقطع جديد انجام شده و نمره قبولي کسب کرده باشند.
انتخاب واحد درسي شاغل به تحصيل
ماده4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي برايانتخاب واحد درسي به واحد هاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايندليکن در صورتيکه اين امر به تاخير افتد و تاخير ازسه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسي دانشجو با تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امکان پذير است. دراين حال مدت تاخير جزو حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود
تبصره: دانشجوياني که پس از انقضاي مهلت تعيين شده درماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت. ليکن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي، آن نيمسال با رعايت ماده 48 اين آيين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد
ماده 5: تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است. مگر براي دوره هايي که رسما مستثني شده باشد
منع تحصيل همزمان
ماده 6: دانشجو همزمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش از يک رشته و در هر رشته بيش از يک گرايش در يک يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي در نظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت در صورت تخلف از ادامه تحصيل در يکي از رشته هاي انتخابي به تشخيص کميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد.
تبصره: دانشجويان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/13 سازمان مرکزي از اين قاعده مستثني هستند.

 
 

نظام آموزشي (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 7: آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي براساس نظام واحدي است.
ماده 8: در نظام واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يک درس به همان درس محدود مي گردد.
تعریف واحد درسی
ماده 9: يک واحد درس نظري، مقدار درسي است که مفاد آن طي 16 جلسه يک ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي آزمايشگاهي 32 ساعت، کارگاهي 48 ساعت و عمليات صحرايي 64 ساعت مي باشد.
تبصره1 - اجراي دوره هاي کارآموزي و کارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سرفصل مصوب و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.
سال تحصیلی
ماده 10: هر سال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي و برحسب لزوم يک دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره: مدت امتحانات پايان هر يک از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني و همچنين امتحان ميان ترم ، جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.
ماده 11: يک واحد درس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16 جلسه يک ساعتي و در طول دوره تابستاني در 6 هفته ( 16 جلسه ) تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يک واحد درس عملي آزمايشگاهي ، کارگاهي و عمليات صحرايي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال يا دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و 6 هفته تقسيم مي شود.
تبصره -در موارد استثنايي و ضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط و تصويب سازمان مرکزي دانشگاه مي توانيک واحد درسي را در مدتي کوتاهتر از 16 هفته تدريس نمود. مشروط بر اينکه مجموع ساعات هر واحد درسي از حد مقرر خود کمتر نشود

 
 

نظام درسي (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 12: هر درس ، بخش مستقلي از برنامه آموزشي است که در يک موضوع مشخص و براي يک نيمسال تحصيلي ارائه مي شود.
ماده 13: دروس دوره دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي ، پايه ، اصلي و تخصصي تقسيممي شود.
1-13 دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود.گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
2-13 دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود.
3-13 دروس اصلي، اساس و مبناي دروس تخصصي رشته را تشکيل مي دهد.
4-13 دروس تخصصي ، به منظور افزايش توان علمي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد.
ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود.
1-14 درس مستقل درسي است که انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست.
2-14 درس وابسته: درسي است که انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود.
3-14 درس پيشنياز: درسي است که درک مطلب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگريکه وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائهگردد.
4- 14 دروس هم نياز: دروسي است که بايد با همدر يک نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند.
ماده 15: درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود.
1-15 درس الزامي درسي است که گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد.
2-15 درس انتخابي درسي است که دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي کند.
ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري عملي تقسيم مي شود.
1-16 درس نظري حاوي مجموعه اي از دانش هاست که بصورت خطابه ، کنفرانس ، سمينار و بحث و گفتگو تعليم داده مي شود.
2-16 درس عملي حاوي مجموعه مهارتهايي است که انتقال آنها محتاج به تمرين ، عمليات کارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است.
3-16 درس نظري عملي مجموع دانشها ومهارتهايي است که به هر دو صورت فوق تواما تدريس مي شود.
ماده 17:در تمامي واحد هاي دانشگاهي براي يک رشته معين ، برنامه درسي مصوب يکساني به اجرا گذاشته مي شود.

 
 

تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصیل (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 18: تعداد واحد هاي درسي لازم براي گذراندن هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته ، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشتهتحصيلي بر اساس سرفصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.
تبصره -در مورد برنامه هاي آموزشي که تاکنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است، برنامه هاي مصوب سازمان مرکزي دانشگاه، ملاک عمل خواهد بود.
ماده 19: تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت در يک نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد کمتر و از20 واحد بيشتر باشد
تبصره 1 -در نيمسال هايي که دانشجو به دليل رعايت پيش نياز ها يا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهي تا پايان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حد اقل واحد درسي مجاز را انتخاب نمايد بلامانع بوده لکنآننيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد اما چنانچه ميانگين آن نيمسال کمتر از 12 گردد مشروطي به حساب نمي آيدنمرات دروس آن نيمسال در ميانگين کل و نيمسالي دانشجو محاسبه مي شود.
تبصره 2 -در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد درسي باقيماندهداشته باشد ، حتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشي واحد مي تواند تمام واحد هاي درسي باقيمانده را ولو اينکه در بين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يک نيمسا ل انتخاب و بگذراند.
تبصره 3 -چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي ، نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقي مانده داشته باشد مي تواند با نظر گروه ورعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از 7 واحد آن در دوره تابستان نباشد.
تبصره 4 -چنانچه در ترم آخر تحصيلي دانشجو فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد واحد دانشگاهي نتواند يک يا دو درس نظري آن را ( حداکثر به تعداد 4 واحد ) در نيمسال مزبور ارائه نمايد با نظر گروه و رعايت مفاد تبصره 2 اين ماده دانشجو مي تواند آن درس يا دروس را در نيمسال بعد يا دوره تابستان بصورت معرفي به استاد بگذراند.
تبصره 5 -دانشجويي که ميانگين نمرات نيمسال او 17 يا بيشتر باشد، مشروط بر اينکه تعداد واحد هايي که دانشجو انتخاب نموده و در امتحانات پايانترم آنان شرکت و نمره اخذ کرده از حداقل تعيين شده در آن نظام آموزشي کمتر نباشد مي تواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب کند.
دروس معرفي به استاد
ماده 20: چنانچه دانشجو در يک نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل حد اکثر دو درس نظري به ارزش حد اکثر 4 واحد باقيمانده داشته باشد مي تواند براي يکبار خارج از تفويم دانشگاهيانتخاب واحد نموده و در فرصتي که از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درسيا دروس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداکثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت در هر درس، نمره آن حذف ( بلااثر ) مي گردد و بدون نياز به انتخاب واحد مجدد مي تواند در پايان آن نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد.
تبصره 1 - چنانچه در آن نيمسال درس يا دروس مزبور در واحد دانشگاهي ارائه نشود در پايان همان نيمسال مجددا بصورت معرفي به استاد امتحان دهد.
تبصره 2 - در صورت داشتن سنوات تحصيلي استفاده از ماده 20 آيين نامه آموزشي امکان پذير است در غير اينصورت مي توان از تبصره 2 ماده 28 استفاده کرد يا با درخواست کتبي دانشجو وي را به سيستم پاره وقت منتقل نمود.
تبصره 3 - شهريه دروس موضوع اين ماده شامل نصف شهريه ثابت به اضافه شهريه متغير درس يا دروس مربوط خواهد بود.
تبصره 4 - پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع اين ماده با در نظر گرفتن يک ساعت طرح سوال براي هر درس يک ساعت حضور در جلسه امتحانو نيمساعت به ازاي تصحيح اوراق امتحاني هر درس دانشجو ، بر اساس آخرين تعرفه حق التدريس محاسبه مي گردد.
ماده 21: قبل از 15 شهریور هر سال تحصيلي بايستي تکليف آن دسته از دانشجوياني که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلاغ و از انتخاب واحد درسي آنان جلوگيري بعمل آيد.
ماده 22: انتخاب واحد درسي دانشجوياني که اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده در شروع نيمسال دوم سال تحصيلي نیز ممنوع مي باشد. لکن چنانچه بدليل حجم کاري و فرصت اندک و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجويي که اخراجي وي هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی بعمل آمده باشدمتصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي ، انتخاب واحد درسی او را لغو و شهريه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند.
دروس پيش نياز
ماده 23: در صورتيکه دانشجو از يک يا چند درس پيش نياز نمره قبولي کسب ننمايد و يا برابر مقررات درکلاسهاي درس يا دروس پيش نياز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد مي تواند با نظر گروه ، آن درس يا دروس را با درس يا دروس وابسته در يکي از نيمسال هاي بعد انتخابو بگذراند. چنانچه نتواند در درس يا دروس پيش نياز نمره قبولي کسب کند يا آن را حذف نمايد نمره درس يا دروس پیش نیاز و همچنین درس یا دروسوابسته (اعم از قبولي يا ردي)حذف مي گردد.
تبصره 1 - نيمسال آخر سال تحصيلي از اين قاعده مستثني است.
نبصره 2 - نمرات مردودي دروس موضوع اين ماده که با راي کميته انضباطي اعلام گرديده در شمول ماده 23 قرار نمي گيرد.
وصايا و آشنايي با قرآن کريم
ماده 24: انتخاب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) و آشنايي با قرآن کريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 براي کليه دانشجويان امکان پذيراست. و در سقف مجاز واحدهاي درسي يک نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس يا دروس نظري موضوع ماده 20آنها را انتخاب و بگذراند.
ماده 25: چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحد هاي درسي رعايت تقدم و تاخر يا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آننيمسال، نسبت به حذف دروس غيرمجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه ( انتقال- ميهمان و....) باشد به تشخيص شوراي آموزشي واحد يا دانشکده ذیربطمي تواند مورد را موجه تلقي کرد.
ماده 26: در دوره کارشناسي ارشد پيوسته، ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد.
واحد هاي دوره تابستان
ماده 27:حداکثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني که در تابستان فارغ التحصيل مي گردند 7 واحد مي باشد.
تبصره 1 -چنانچه در آخرين دوره تابستان دانشجويي علاوه بر 6 واحد درسي ( حتي اگر 2 واحد آن کارآموزي باشد و در بين آنها پيش نياز و وابسته هم وجود داشته باشد) يک يا دو درس نظريهم داشته باشد مي تواند 6 واحد درسي را در تابستان انتخاب و آن درس يا دروس نظري را با استفاده از ماده 20 و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.
تبصره 2 -دانشجو در دوران تحصيل مي تواند با موافقت واحد مبدا دوره تابستاني خود را در واحد هاي دانشگاهي ديگرspan class=text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed/spanstyle1p class=font-size: 10.0pt; mso-bidi-language: FAکه پذيراي او خواهد بود بگذراند.
تبصره 3 - شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.
حداکثرمدت مجاز تحصيل
ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 3 سال ، کارشناسي پيوسته 6 سال و کارشناسي ارشد پيوسته 8/5 سال است
تبصره 1 - دانشجوياني که علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي باشند ، به ازاي هر 8 واحد درسي اضافي يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.
تبصره 2 -در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل نياز به افزايش سقف سنوات داشته باشد، واحد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط ( در واحد هاي کوچک و مراکز دانشگاهي با تصويب شوراي آموزشي )حداکثر مدت مجاز تحصيل دوره هاي کارشناسي وکارداني و کارشناسي ناپيوسته را يکنيمسال و دوره هاي کارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد. ( دوره تابستان به طول مدت نيمسال دوم افزوده مي گردد)
ماده 29: دروس پيش نياز دانشگاهي: آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي کارداني، کارشناسيو کارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته هاي تحصيلي که نمره خام آنها در آزمون ورودي کمتر از 33/3 درصد باشد موظفند حسب نيازرشته( حداکثر 2 درس عمومي و 2 درس ديگر) که از (حوزهمعاونت آموزشي دانشگاه تعيين و ابلاغ گرديده )به عنوان دروس (پيش نياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1 -تعيين ريز مواد درسيدروس پيش نياز دانشگاهي ( که منابع آنها کتابهاي دبيرستاني است) به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاياول و دوم سال شروع به تحصيل دانشجومي باشد.
تبصره 2 -تعداد واحد هاي درسي هر يک از دروس پيش نياز دانشگاهي در کليه مقاطع تحصيلي 2 واحد تعيين مي گردد.
تبصره 3 -مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، کارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و در صد نمره خام آن دروس را در اختيار واحد هاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد.
تبصره 4 - دروس پيش نياز دانشگاهيدروس دبيرستاني است وارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهي بلامانع مي باشد.
تبصره 5 -نمراتاين دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين درميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود.
 
 


حضور و غياب دانشجو (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 30: حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري، عملي ، نظري - عملي کارآموزي و کارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است.
ماده 31: غيبت غيرموجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري، عملي يا نظري - عملي، کارآموزي و کارورزي تا حد سه درسدر طول نيمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از 3 درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.
ماده 32:غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يک از دروس نظري ؛ عملي يا نظري - عملي ، کارآموزي و کارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود.
تبصره 1 - در صورت استفاده از ماده 31 و 32 رعايت حداقل واحد ( حسب نظام آموزشي ) در نيمسال لازم نيست.اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد و چنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد براساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.
تبصره 2 -حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع ماده 31و ماده 32 موجب بازپرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت و متغير نخواهد بود
تبصره 3 - در مورد دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي که غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود.
ماده 33:غيبت تا حد مجاز ( اعم از موجه و غيرموجه ) دانشجو را از انجام تکاليف درسي، آزمايشگاهي و عمليات مربوط معاف نمي کند.
ماده 34:ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان که قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود ، محاسبه مي گردد.
غیبت در جلسه امتحان
ماده 35:غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غيرموجه تا 3 درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود.
تبصره 1 -غيبت غيرموجه در جلسه امتحان بيش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس يا دروس خواهد بود.
تبصره 2 -تعيين غيبتموجه و غير موجه دانشجو به عهده شوراي آموزشي واحد دانشگاهي است.
تبصره 3 - در صورت استفاده از ماده 35 رعايت حداقل 12 واحد در نيمسال ( موضوع ماده 19 ) لازم نيست.
 
 


حذف و اضافه درس (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 36:دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي که در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي مربوط حذفکند و يادرس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است انتخاب نمايد مشروط بر آنکه تعداد واحد هاي درسي باقيمانده وي از حداقل مجاز کمتر نشود ( 12 واحد براي دوره اي ، 10 واحد براي پاره وقت ، 8 واحد براي آموزش معلمان )
تبصره - دوره تابستاني از شمول مفاد اين ماده مستثني است.
حذف اضطراري
ماده 37:دانشجو مي تواند تا 5 هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يکي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي - نظري خود را حذف کند مشروط باينکه واحد هاي درسي باقي مانده وي از حداقل مجاز ( دوره اي 12 واحد - پاره وقت 10 واحد ، آموزش معلمان 8 واحد ) کمتر نشود.
حذف کليه واحد هاي انتخابي در يک نيمسال
ماده 38:حذف کليه واحد هاي انتخابي در يک نيمسال تنها در صورتي مجاز است که دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.
تبصره 1 -چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشکيل نشود و اينکار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد، ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه با استقاده از مواد 31 - 32 و 35 موجب حذف کليه درسهاي يک نيمسال گردد آن نيمسال جزو مرخصي با احتساب در سنوات محسوب مي گردد.
تبصره 3 - استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازپرداخت شهريه هاي ثابت و متغير نخواهد شد.
 
 


ارزشيابي تحصيلي دانشجو (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 39:ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در کلاس ، انجام تکاليف درسي، نتيجهامتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد.
تبصره 1 - انجام امتحان ميان ترم با هماهنگي و موافقت معاون آموزشي واحد خارج از ساعات تعيين شده در ماده 9آيين نامه امکان پذير است در اين صورت نمره امتحان ميان ترم %25 و ساير فعاليتهاي کلاسي %5 نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نيمسالي الزاما بايد ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسليم گردد.
تبصره 2 - برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.
ماده 40:معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.
حداقل نمره قبولي
ماده 41: حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس10 ( استثنائادرس آشنايي با قرآن کريم 12 )مي باشد. دانشجويي که در هر يک از دروس الزامي حداقل نمره قبولي را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.
تبصره 1 - اگر دانشجويي در يک درس انتخابي يا اختياري مردود شود، بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب، درس ديگري را انتخاب نمايد.
تبصره 2 - براي هر درس در طول دوران تحصيل حداکثر يک نمره مردودي ثبتو در محاسبه ميانگين نمرات تاثير داده مي شود و چنانچه دانشجو چند بار در يک درس مردود گرددنمره مردودي دفعه دوم و ببعد پس ازثبت بلااثر بوده و حذف مي گردد و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه نمي شود.
تبصره 3 - براي درس يا دروسي که شامل دو قسمت نظري و عملي است و داراي يک کد در سرفصل مي باشد ميانگين نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزيابي است،چنانچه دانشجو به هر دليل در يک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت ديگر حذف مي گردد. در صورتيکه در يک قسمت درس نمره کمتر از10 احراز شده باشداما ميانگين آنها 10 يا بالاتر گردد نياز به تکرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها کمتر از 10 باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.
تبصره 4 - نمرات اعلام شده بر اساس راي کميته هاي انضباطي غير قابل حذف است و مشمول تبصره هاي 2 و 3 اين ماده نخواهد شد ( نمره تعيين شده در راي کميته هاي انضباطي براي دو قسمت عملي - نظري درس منظور مي گردد.)
اعلام نمرات
ماده 42: نتايج امتحانات هر درس بايد حداکثر تا يک هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشکده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.
تبصره 1 - پس از اعلام نتايج، دانشجو مي تواند حداکثر تا يک هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم کند و استاد مربوط بايد حداکثر ظرف مدت يک هفته اعلام نظر نمايد.
تبصره 2 - نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي، مطلقا قابل تغيير نيست.
تبصره 3 - نتايج کلي امتحانات هر نيمسال بايدقبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.
درس ناتمام
ماده 43: در مواردي مانند دروس پروژه نهايي، کاراموزي ، کارورزي ، عمليات صحرايي ، تمرين دبيري در صورتي که به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط تکميل آنها در طول مدت تعيين شده که ذيلا درج مي گردد ميسر نباشد، آن درس يا دروس ناتمام تلقي شده و حذف مي گردد و دانشجو موظف است با نظر گروه در نيمسال بعد مجددا انتخاب و حتي الامکان با همان استاد بگذراند.
چنانچه دروس موضوع ماده 43 د رنيمسال دوم سال تحصيلي ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پايان دوره تابستان تکميل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان يا نيمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پايان نيمسال اول تکميل و تحويل نمايد.
تبصره 1 - نمره درس يا دروس موضوع ماده 43 در نيمسال يا دوره تابستاني که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت مي گردد.
تبصره 2 - در صورتي که در انتخاب مجدد منحصرا درس يا دروس ناتمام باقي داشته باشد دانشجو بايد فقط%50 شهريه ثابت يک نيمسال را پرداخت نمايد اما اگر درس ناتمام را همراه دروس ديگر انتخاب نمايد بايد شهريه ثابت نيمسالي به علاوه شهريه متغير دروس انتخابي را بپردازد.
ماده 44: در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين کل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين درپايان دوره تحصيل ميانگين کل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحد هاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصلضرب ها ، بر تعداد کل واحد هايي که دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود.
نام نويسي مشروط
ماده 45: ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد کمتر از 12 باشد ، در غيراينصورت مشروط محسوب و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره 1 - دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي مي کند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را در آن نيمسال را ندارد.
تبصره 2 - نيمسال که در آن ، دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان يک نيمسال تلقي مي گردد.
تبصره 3 - دوره تابستاني بعنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود اما در پايان دوره تابستان ميانگين آن دوره و ميانگين کل، مانند نيمسال هاي تحصيلي تعيين مي گردد.
تبصره 4 - اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، مراتب مشروطي را به دانشجوي مشروط، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد.
دانشجوي مشروط
ماده 46: دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب و دانشجويان دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پيوسته که در سه نميسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب مشروط شوند ( ميانگين نمرات نيمسالي آنها کمتر از12 باشد ) اخراجي تلقي مي گردند.
تبصره 1 - به دانشجويانيکه براي اولين بار مشمول ماده 46 مي گردند در صورتيکه ميانگين کل نمراتآنها حداقل 10 باشد يک بارارفاق مي گردد تاتحصيل نمايند.
تبصره 2 - به دانشجويان مشمول تبصرهيک اين ماده که در ترم ارفاقي و نيمسال هاي بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اينکه، هم ميانگين ترمي و هم ميانگين کل ( هر دو ) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده شود.
تبصره 3 - چنانچه دانشجويان مقاطع کارشناسي پيوسته و کارداني (پيوسته ، ناپيوسته و طرح آموزش معلمان)60 واحد درسي را ( بدون احتساب دروس وصاياي حضرت امام ( ره ) ، آشنايي با قرآن کريم ، پيشنياز دانشگاهي و دروس جبراني ) گذرانده و در شرف اخراجي قطعيقرار گرفته باشند در صورت داشتن ميانگين کل 10 و يا بالاتر مي توانند تا مقطع دورهکارداني ادامه تحصيل دهند.
تبصره 4 - هنگامي ميانگين ترمي و ميانگين کل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمي 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسي باقيمانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند فرصت ادامه تحصيل را تا پايان دوره مربوط به اينگونه افراد بدهد.
تذکر- در صورتيکه با استفاده از تبصره هاي ماده 46 آيين نامه آموزشي و يا بدلايل ديگر نياز به افزايش سقف سنوات باشد با در خواست کتبي ذينفع ، دانشجو را به سيستم پاره وقت منتقل نمايند ( ولو اينکه اين سيستم در واحد وجود نداشته باشد)
نيمسال جبراني
ماده 47: دانشجويان دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته که کليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالابردن ميانگين کل نمرات و کاهش تعداد نيمسال هاي مشروطي خود مي توانند در پايان دوره حداکثر 14 واحد از درسهاينظري را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در يکنيمسال و دانشجويان دوره کارشناسي پيوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهاي نظري که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نيمسال تکرار کنند ، مشروط بر اينکه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غير اين صورت به سيستم پاره وقت منتقل گردند.
تبصره 1 - چنانچه دانشجو براي اين منظور حداکثر دو درس نظري به ميزان حداکثر 4 واحد انتخاب نمايد مي توند به صورت معرفي به استاد بگذراند ( ولو اينکه قبلا از ماده 20 آيين نامه استفاده کرده باشد )
تبصره 2 -نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلي آن درسباشد در کارنامه نيمسالي که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعيين ميانگين نيمسالي و کل محاسبه و نمره قبلي حذف ( بلااثر) مي گردد. در صورتي که با احتساب اين نمره ميانگين نيمسال مشروطي به حداقل 12 برسد کلمه (مشروط) از کارنامه آن نيمسال دانشجو حذف مي گردد. ( اين نمرات در عين حال در کارنامه نيمسال جبراني دانشجو که ذيلا نشان داده شده و شامل کد درس، نام درس ، نيمسالي که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده مي باشد بدون تعيين ميانگين و منحصرا به منظور کنترل ثبت مي گردد.) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر يا مساوي نمره قبلي باشد در کارنامه مزبور ثبت ليکن حذف و بلااثر مي گردد.
تبصره 3 - فقط دروس نظري دوره را که وضعيت نمره آن عادي باشد مي توان در نيمسال جبراني تکرار نمود بنابر اين دروسي مانند پيش نياز دانشگاهي و وصاياي حضرت امام ( ره ) آشنايي با قرآن کريم و همچنين دروسي از دوره را که بر اساس راي کميته انضباطي در آن نمره مردودي کسب شده باشد قابل تکرار نيست.
 
 


مرخصي تحصيلي (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 48: دانشجو ميتواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته، حداکثر دو نيمسال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده کند.
تبصره 1 - استفاده از مرخصي تحصيلي در چند نيمسال متوالي بلامانع است.دانشجو موظف است براينيمسالهاي مورددرخواست خود مطابق ماده 49 اين آيين نامه تقاضاي خود را بهواحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيليکسب کند.
تبصره 2 - مدت مرخصي تحصيلي ( به استثناي مرخصي موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2و 3 ماده 49 و همچنين يک نيمسال مرخصي زايمان ) جزو حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده 49: تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحدتوسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد. اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وي ابلاغ کند.
تبصره 1 - آموزش واحد ، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد که دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره دچار مشکل نگردد.
تبصره 2 - دانشجوياني که بعنوان همسر يا فرزند ( به شرط نداشتن منع نظام وظيفه ) يکي از اعضاي هيئت علمي که از فرصت مطالعاتي استفاده مي کند ، کارکنان دولت يا يکي از دانشجويان بورسيه ، به صورت همراه ، بخارج از کشور مي روند مي توانند با ارائه حکم ماموريت همسر و ولي به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل ، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند. در اين صورت بايد نصف شهريه ثابت نيمسال هاي مرخصي برابر تعرفه آخرين نيمسالي که به تحصيل اشتغال داشته اند پرداخت نمايند.
تبصره 3-مرخصي هاي اجباري که واحد دانشگاهي بدليل تشکيل نشدن کلاس يا عدم ارائه درس صادر مي کند جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب نمي شود و شهريه اي بابت آن دريافت نمي گردد.
 
 


انصراف از تحصیل (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 50: دانشجو در صورت تمايل مي تواند در خواست انصراف از تحصيل نمايد. دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را برابر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد. دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد در غيراينصورت واحد دانشگاهي بايد حکم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد. ( صدور حکم انصراف قبل از گذشت سه ماه با درخواست کتبي دانشجو و ولي او بلامانع است.)
تبصره 1 - قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند.
تبصره 2 - پس از صدور حکم انصراف ، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست و رابطه چنين دانشجويي با دانشگاه قطع مي گردد. در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهي مکلف است يک ماه پس از صدور حکم بلافاصله مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.
ماده 51: ترک تحصيل ياعدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي ( بدون اخذ مرخصي) در يک نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.
تبصره - در موارد استثنايي که ترک تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد.در صورت تاييد موجه بودن ترک تحصيل توسط واحد دانشگاهي، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود
 دانشجويان انتقالي و ميهمان (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 52: دانشجوياني که از يک واحد دانشگاهي به واحد ديگر در همان رشته و مقطع تحصيلي خود( بدون تغيير رشته و تغيير گرايش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودي ) با مجوز سازمان مرکزي منتقل مي گردند تمام نمرات درسي آنان اعم از قبولي يا ردي و سوابق آموزشي از لحاظ مشروطي و موارد ديگر عينا در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وي ثبت مي گردد.در اين حال کليه واحد هاي درسي گذرانده شده قبلي با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذيرفته مي شود. اين قبيل دانشجويان مشمول پرداخت هزينه انتقال برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.
تبصره 1 - واحد هاي درسي گذرانده شده دانشجويان انتقالي موضوع ماده 52 که توام با تغيير رشته يا تغيير گرايش باشدبا رعايت مفادماده 67اين آيين نامهبدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشي ذيربط و متشکل از حداقل سه عضوهيئت علمي آن رشته در واحد دانشگاهي مقصد معادلسازي و دروس پذيرفته شده در کارنامه جديد دانشجو در واحد مقصد ثبت مي گردد ، ساير سوابق تحصيلي دانشجو بلااثر مي ماند. مبناي محاسبه ورودي اين قبيل دانشجويان همان زمانپذيرش در آزمون مي باشد. اين قبيلدانشجويان موظف به پرداخت هزينه انتقال و هزينه معادلسازي برابر آخرين تعرفه دانشگاه خواهند بود.
تبصره2-دانشجوياني که از طريق شرکت در آزمون مجدد پذيرفته مي شوند بشرط اينکه مشکل نظام وظيفه نداشته باشنددروس آنان برابرماده 67 آيين نامه آموزشي و بند ها و تبصره هاي آن معادلسازي مي گردد و موظف به پرداخت هزينه انصراف به واحد مبدا برابر آخرين تعرفه دانشگاه و هزينه معادلسازي به واحد مقصد مي باشند.
تبصره 3 - دانشجويان مقاطع کارداني و کارشناسي دانشگاههاي دولتي يا موسسات غيردولتي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که به دانشگاه آزاد اسلامي منتقل مي شوند دروس گذرانده آنها معادلسازي و با نمره 12 و بالاتر پذيرفته مي گردد.
ماده 53:مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط واحد دانشگاهي مقصد صادر مي شود.
ماده 54: واحد هاي درسي کهدانشجوي ميهمان بايستي در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشي مربوط در واحد دانشگاهي مبدا تعيين مي گردد.
تبصره - دانشجوي ميهمان علاوه بر پرداخت شهريه ثابت و متغير هر نيمسال به واحد دانشگاهي مقصد بايستي شهريه ثابت آن نيمسال را به واحد مبدا و هزينه انتقال موقت را برابر آخرين دستورالعمل مربوط از طريق واحد مبدا به سازمان مرکزي دانشگاه بپردازد.
ماده 55:در مواردي که واحد دانشگاهي مبدا نتواند بعضي از دروس الزامي دوره را در يک نيمسال معين عرضه نمايد دانشجو مي تواند با صلاحديد واحد دانشگاهي مبدا و موافقت واحد دانشگاهي مقصد فقط براي يک بار در طول دوره تحصيل، کمتر از حداقل واحد هاي درسي مجاز تعيين شده ( 11 واحد براي تمام وقتو 9 واحد براي پاره وقتو 7 واحد براي آموزش معلمان ) در يک نيمسال را در واحد يا واحد هاي ديگر دانشگاهي بگذراند. در اين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت بعلاوهشهريه متغير دروس انتخابي در واحد مبدا را به واحد مبدا و شهريه متغير دروسي را که در واحد مقصد انتخاب مي نمايد به واحد مقصد مي باشد.
تبصره 1 - استفاده مجدد از ماده 55 در نيمسال آخر تحصيلي مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نيمسال فارغ التحصيل گردد و درسي به عنوان معرفي به استاد باقي نداشته باشد با صلاحديد واحد هاي مبدا و مقصد امکان پذير است.
تبصره 2 - واحد هاي درسي دانشجوي مشمول اين ماده توسط گروه آموزشي واحد مبدا تعيين مي گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابي در واحد هاي مبدا و مقصد همزمان باشد بطوريکه دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهي مربوط شرکت نمايدبايد يکي از آنها را حذف کند.
ماده 56:واحد هاي انتخابي دانشجوي ميهمان و دانشجويانيکه از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدا از واحد مقصد و اطمينان از صحت آن عينا در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهي مبدا ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسالوميانگين کل نمرات وي منظور مي گردد.
ماده 57:در هر صورت مدرک فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان توسط واحد دانشگاهي مبدا صادر خواهد شد.
 
 


معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 67:معادلسازي واحد هاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگاني که قبلا دروسي را در يکي از واحد هاي دانشگاهي و يا ساير موسسات آموزش عالي معتبر داخل يا خارج از کشور گذرانده اند ، مشروط به شرايط زير است:
1-67 دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به تحصيل در رشته جديد باشد.
2 - 67 دانشجو از طربق آزمون سراسري وارد دانشگاه يا موسسه آموزش عالي قبلي شده باشد.
3 - 67 دروس گذرانده شده قبلي از نظر تعداد واحد درسي کمتر از تعداد واحد درسي دوره جديد نباشد.
4- 67 محتواي آموزشي دروس گذرانده شده حداقل %80 با محتواي دروس مشابه در رشته جديد مطابقت داشته و نمرههر يک از دروس کمتر از 12 نباشد.
تبصره 1 - معادلسازي دروستوسط3نفر از اعضاي گروه آموزشي ذيربط در واحد هاي دانشگاهي پذيرنده دانشجو با رعايت موارد فوق انجام مي شود.
تبصره 2 - نمرات دروس پذيرفته شده عينا در کارنامه دانشجو ثبت مي شود و در تعيين ميانگين نيمسال محاسبه نمي گردد ولي در ميانگين کل نمرات درپايان دوره محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 - به ازاي هر 20 واحد درسي معادلسازي و پذيرفته شده، يک نيمسال و کسري از واحد هاي باقيمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نيز يک نيمسال از مدت مجاز تحصيل کسر مي گردد.
تبصره 4 -پذيرفته شدگان آزمون سراسري در دوره هاي کارداني وکارشناسي چنانچه قبلا دروسي را در يکي از دوره هاي کارداني يا کارشناسي گذرانده باشند برابر مفاد ماده67 آيين نامه آموزشي و بند هاي مربوط قابل معادلسازي است.
تبصره 5 - دروس فارغ التحصيلان مقاطع کارداني و کارشناسيکه در آزمون ورودي مقاطع کارداني يا کارشناسي رشته يا گرايش ديگري پذيرفته مي شوند برابر مفاد ماده 67 آيين نامه آموزشي و بند هاي آن قابل معادلسازي است.
تبصره 6 - هزينه معادلسازي هر واحد درسي برابر يک سوم شهريه متغير درس مربوط مطابق با آخرين دستورالعمل شهريه مي باشد.
تبصره 7 - معادلسازي و پذيرش دروس گذرانده شده دانشجويان انتقالي و ميهمان بر اساس ماده 52 و تبصره هاي آن انجام پذير است.
تبصره 8- معادلسازي دروس عمومي و تربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراکز تربيت معلم با دروس دانشگاهي بر اساس مصوبه جلسه 288 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 73/9/13 که ضميمه اين آيين نامه مي باشد انجام مي گيرد.
تبصره 9- معادلسازي بايد در نيمسال اول شروع به تحصيل دانشجو انجام شود ليکن چنانچه بدلايلي به تاخير افتد انجام آن بايد با مقررات زمان شروع به تحصيل دانشجو صورت گيرد.
 
 


فراغت از تحصيل (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 68:دانشجويي که يکي از دوره هاي کارداني ، کارشناسي ناپيوسته، کارشناسي پيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته را با توجه به مجموعه شرايط زير گذرانده باشد فارغ التحصيل شناخته شده و مي تواند مدرک خود را دريافت نمايد.
1- 68 - از طريق شرکت و قبولي در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي و يا براساس آيين نامه انتقال حذف شود ، به دوره راه يافته باشد.
2 - 68 - ميانگين کل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل حداقل 12 باشد.
3 - 68 - کليه واحد هاي درسي رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامي با موفقيت گذرانده و تا پايان تحصيلات مشمول ماده 46 آيين نامه آموزشي نباشد.
4 -68 - به دانشجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين 12 -10 بوده و يا درشمول ماده 46آيين نامه آموزشي قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47 و تبصره آن و ساير موارد، شرايط مفاد بندهاي68-2 و 3 - 68 را احراز مي کنند نيز مدرک مرسوم دانشگاهي اعطا مي گردد.
5 - 68- به دانشجويانيکه پس از اتمام دروس دوره ميانگين کل آنها بين 12- 10 بوده و يا مشمول ماده 46 اين آيين نامه مي باشند و با اعمال مفاد بند 4 - 68 شرايط لازم را براي دريافت مدرک مرسوم کسب نمي کنند و يا بدلايلي ( مشکل نظام وظيفه و...) قادر به اجراي مفاد بند 4 - 68 نمي باشند مدرک مصوب اعطا مي گردد.
ماده 69: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرين امتحان وي در آخرين نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني خواهد بود.
تبصره: در مواردي که انجام کارآموزي و يا دفاع از پروژهپايانيموخر بر تاريخ آخرين امتحان باشد، تاريخ اخير ملاک فراغت از تحصيل دانشجو خواهد بود.
ماده 70:واحد هاي دانشگاهي موظفند حداکثر طي 6 هفته از تاريخفراغت از تحصيل دانشجو نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام کرده، کليه سوابق تحصيلي و کارنامه هاي نيمسال هاي تحصيلي آنان را طبق فرمهاي مربوطه به سازمان مرکزي ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوي ذکور وي را به حوزه نظام وظيفه معرفي نمايند در غير اينصورت واحد دانشگاهي مسئول خواهد بود.
ماده 71: تاييد مدرک تحصيلي ، براساس سوابق و مدارک مربوط از طريق سازمان مرکزي دانشگاه به ترتيب زير صورت خواهد گرفت:
71-1تاييد گواهينامه موقت فراغت از تحصيل پس از بررسي سوابق تحصيلي دانشجويان، براساس برنامه و مقررات آموزشي مصوب دانشگاه انجام مي گيرد.
71-2 - تاييد دانشنامه فارغ التحصيلان پس از طي مراحل مربوط حداکثر ظرف 3 ماه از تاريخ تاييد گواهينامه موقت صورت مي گيرد.
ماده 72:ارزشيابي سوابق تحصيلي دانشجوياني که ادامه تحصيل آنها براساس مقررات اين آيين نامه امکان پذير نباشد و يا بدلايل آموزشي امکان فراغت از تحصيل در مقطع مربوط را نداشته باشند و يا بطور کلي مايل به ادامه تحصيل نباشند ، برحسب مورد به ترتيب زير انجام خواهد شد.
72-1 - به آْن دسته از متقاضيان ورودي سال 76 و بعد که حداقل 70 واحد درسي دوره را با ميانگين کل 10 و بالاتر در يکي از مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته و يا کارشناسي پيوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آيين نامه مدرک کارداني در رشته، اعطا خواهد شد.
تبصره 1 - صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته ، يا مجري بودن واحد دانشگاهي دانشگاه صادر کننده صورت مي گيرد.
تبصره 2 - چنانچه دانشجو در شرايط اخراجي قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزينه اي به نام انصراف و در غير اينصورت در شمول مواد50 و 51 قرار گرفته ملزم به پرداخت هزينه انصراف خواهد بود.
72-2 - آن گروه از متقاضياني که حداقل 140 واحد درسي دوره را در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته گذرانده و ميانگين کل حداقل 12 را کسب کرده باشند مي توانند با رعايت تبصره 2 بند 72-1 مدرک کارشناسي در رشته مربوط دريافت دارند در غير اينصورت برابر راي کميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مرکزي عمل گردد.
 
 


تقويم دانشگاهي(باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 73:زمان بندي فعاليتهاي آموزشي سالانه دانشگاه آزاد اسلامي در کليه واحد هاي دانشگاهي به ترتيب زير انجام مي گردد:

73-1 نيمسال اول:
- نام نويسي در چهارمين هفته شهريور ماه
- شروع درس از اول مهر ماه
- نام نويسي با تاخير در نخستين هفته مهر ماه
-حذف و اضافه در هفته دوم مهر ماه
-حذف اضطراري در هفته يازدهم
-پايان درس، آخرين روز هفته شانزدهم
- امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس
2 - 72 نيمسال دوم:
- نام نويسي در سومين هفته بهمن ماه
- آغاز درس از چهارمين هفته بهمن ماه
- نام نويسي با تاخير در چهارمين هفته بهمن ماه
- حذف و اضافه در هفته اول اسفند ماه
- حذف اضطراري در هفته آخر ارديبهشت ماه
- پايان درس، آخرين روز هفته آخر خرداد ماه
- امتحانات طي حداکثر دو هفته پس از پايان درس
تبصره - تعطيلات نوروزي جزو مدت آموزش نيمسال دوم محسوب نمي شود
3 - 72 دوره تابستاني
- نام نويسي طي دو روزدر هفته سوم تيرماه
- آغاز درس از چهارمين هفته تير ماه
- پايان درس، آخرين روز هفته ششم دوره
- انجام امتحانات طي يک هفته پس از پايان درس.
ماده 74:دانشجويانيکه برابر تقويم دانشگاهي با تاخير ثبت نام مي کنند ، مدت تاخير آنان بعنوان مرخصی محسوب مي شود.
ماده75:در دوره تابستاني ثبت نام با تاخير مجاز نيست.
ماده 76:مهلت نام نويسي براي پذيرفته شدگان آزمون ورودي، همه ساله به صورت جداگانه پس از انتشار اسامي پذيرفته شدگان اعلام خواهد شد.
تبصره - واحد هاي دانشگاهي موظف هستند دانشجويان جديد را از طريق تشکيل جلسات توجيهي با کم و کيف آموزش دانشگاهي و مقررات مربوط آشنا سازند. 
آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 1:در جهت پاسخگويي به نياز آن عده از متقاضياني که به هر دليل نمي توانند در دوره تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامي به ادامه تحصيل بپردازند، نظام آموزشي پاره وقت در مقاطع کارداني ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته به اجرا گذارده مي شود.
ماده 2:برقراري و اجراي نظام آموزش پاره وقت در واحد هاي دانشگاهي ، با توجه به امکانات هر واحد ؛ پس از کسب مجوز از سازمان مرکزي دانشگاه امکان پذير است.
تبصره - آموزش پاره وقت در هيچ يک از رشته هاي گروه پزشکي مجاز نيست.
ماده 3:شرايط ورود به نظام آموزش پاره وقت به شرح زير است:
1-3 داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات مربوط.
2-3 پذيرفته شدن در آزمون ورودي سراسري ذيربط.
3-3 پرداخت شهريه تعيين شده برابر ضوابط مربوط.
ماده 4:عنوان ، محتوا و حجم دروس هر رشته در نظامپاره وقت، عينا همان عنوان ، محتوا و حجم دروس در برنامه هاي نظام آموزش تمام وقت دانشگاه است. بنابراين از حيث برنامه درسي هيچگونه اختلافي بين دو نظام آموزش پاره وقت و تمام وقت وجود ندارد.
ماده 5:در نظام آموز پاره وقت، دانشجو مي تواند ، حداقل 10 واحد و حداکثر 20 واحد درسي را در هر نيمسال تحصيلي انتخاب کند.
تبصره 1 - در مواردي که ميانگين قبل دانشجو حداقل 17 باشد دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي ذيربط براي نيمسال بعد 24 واحد درسي را انتخاب کند.
ماده 6:حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دوره کارداني 4 سال و براي دوره کارشناسي 8 سال است.
تبصره 1- حداکثر مدت مجاز تحصيل براي دانشجويان دوره کارشناسي که از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند 7 سال است.
تبصره 2 - دانشجويان نظام آموزشي پاره وقت در شمول تبصره هاي 1 و 2 ماده 28 آيين نامه نظام آموزش دوره اي قرار ميگيرند.
ماده 7:دانشجوياني که تا قبل از سال 1370 از طريق آزمون منطقه اي وارد نظام آموزشپاره وقت شده اند براي دريافت مدرک مرسوم دانشگاهي، بايد در آزمون ورودي سراسري رشته مربوط شرکت نموده و قبول شوند. والا در صورت تقاضا منحصرا گواهي تعداد واحد هاي دروس گذرانده شده به آنان اعطا خواهد شد.
ماده 8:نظام آموزش پاره وقت از نظر مقررات آموزشي همچون حذف و اضافه ، حضور و غياب دانشجو، مرخصي تحصيلي ، ارزشيابي دروس و ساير مواردي که در اين آيين نامه قيد نشده است، تابع آيين نامه آموزشي نظام آموزش تمام وقت است.
ماده 9:تغيير نظام آموزشي دانشجو از تمام وقت به پاره وقت بلامانع است. مشروط بر آنکه ادامه تحصيل دانشجو در نظام آموزش پاره وقت ميسر باشد.
تبصره - چنانچه تغيير نظام آموزش موجب تغيير واحد دانشگاهي ، تغيير رشته و گرايش گردد. رعايت مفاد فصل يازدهم آيين نامه آموزش تمام وقت الزامي است.
ماده 10:تغيير نظام آموزش دانشجو از دوره پاره وقت به تمام وقت با رعايت شرايط زير بلامانع است.
1 - پذيرفته شدگان در آزمون ورودي سراسري تمام وقت دانشگاه
2 - نداشتن مشکل نظام وظيفه.
3 - با نظر گروه، امکان اتمام دروس باقيمانده را در سيستم دوره اي داشته باشند.
تبصره 1 -دروس دانشجوياني که براساس شرايط مندرج در ماده 10 اين آيين نامه به نظام آموزش تمام وقت راه مي يابند طبق ماده 52 آيين نامه آموزشي دوره اي بدون پرداخت هزينه انتقال پذيرفته شود.
تبصره 2 - دانشجويان مشمول ماده 10 بايد براي دروس باقيمانده شهريه جديد بپردازند.
 
 


آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان (باز گشت به ابتدای صفحه)
ماده 1:در حال حاضر رشته هاي تحصيليطرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي در دوره کارداني عبارت است از آموزش ابتدايي، علوم تجربي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، ديني و عربي و آموزش زبان انگليسي و دوره کارشناسي ناپيوسته رشته هاي دبيري آموزش ابتدايي ؛ علوم تجربي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، الهيات و معارف اسلامي و زبان انگليسي است.
تبصره 1 - کليه فارغ التحصيلان دوره هاي کارداني رشته هاي مذکور مي توانند در آزمون کارشناسي ناپيوسته همان رشته شرکت نمايند و پس از احراز قبولي ادامه تحصيل دهند.
تبصره 2 - فارغ التحصيلان دورهکارداني ديني و عربي مي توانند در آزمون ورودي دوره کارشناسي ناپيوسته الهيات و معارف اسلامي شرکت نموده و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند.
تبصره 3 - دارندگانمدرک فوق ديپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش به تناسب رشته تحصيلي ، مجاز به شرکت در آزمون کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان مي باشند. مدرک اعطايي به دارندگان مدرک کارداني از مراکز ضمن خدمت مدرک داخلي قابل قبول وزارت آموزش و پرورش است.
ماده 2:تحصيل در رشته هاي تحصيلي طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامي در طول نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي در روزهاي آخر هفته ( پنچشنبه و جمعه ) ودر ترم تابستاني در طول هفته ميباشد.
ماده 3:هر سال تحصيلي در اين طرح مرکب از دو نيمسال و يک ترم تابستاني است.
تبصره 1 - تشکيل ترم تابستاني در طرح آموزش معلمان به استثناي آن تعداد از واحدهاي دانشگاهي که اسامي آنها در دفترچه راهنماي آزمون قيد گرديده است الزامي است و طول مدت آن 6 هفته است.
تبصره 2 - ترم تابستاني در واحد هاي دانشگاهي ملزم به اجراي آن ، از نظر مرخصي همانند نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي محسوب مي گردد و عدم شرکت دانشجو در اين ترم غيبت تلقي خواهد شد.
ماده 4:تعداد واحد هاي درسي دورهکارداني و کارشناسي ناپيوسته رشته هاي طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تعيين شده است.
ماده 5:پذيرفته شدگان دوره هاي کارشناسي ناپيوسته موظف به گذراندن دروس جبراني لازم براساس سرفصل رشته مربوط مي­باشد.
ماده 6:تعداد واحد هاي درسي انتخابي دانشجويان اين طرح در يک ترم تحصيلي اعم از نيمسال اول و دوم و يا دوره تابستان ، جز در مواردي که واحد دانشگاهي نتواند درس ارائه کند يا بدليل رعايت پيش نيازها امکان اخذ واحد درسي ميسر نشود ، نبايد از 8 واحد کمتر باشد مگر در آخرين ترم تحصيلي که دانشجو با کمتر از 8 واحد فارغ التحصيل مي گردد.
ماده 7:حداکثر واحد هاي درسي انتخابي در هر يک از نيمسال هاي اول و دوم 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسي مي باشد. مشروط بر اينکه تعداد واحد هاي درسي اخذ شده توسط دانشجو در يک سالاز 40 واحد تجاوز نکند.
تبصره 1 - در واحد هاي دانشگاهي که ترم تابستان را داير ندارند در هر يک از نيمسال هاي اول و دوم 17 واحد درسي ارائه مي گردد. اين واحد هاي دانشگاهي حق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجو براي گذراندن حداکثر 6 واحد درسي در دوره تابستان ، واحد دانشگاهي مختار است وي را به واحد دانشگاهي ديگري که مجاز به ارائه دروس مي باشد معرفي نمايد.
تبصره 2 - در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد حتي اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشي ذيربط مي تواندتمام واحد هاي درسي باقيمانده راولو اينکه در بين آنها دروس پيش نياز وجود داشته باشد در يک نيمسال( نه در دوره تابستان) انتخاب نمايد.
تبصره 3 - چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد ( بدون احتساب درس وصاياي حضرت امام ( ره )روخواني قرآن) مي تواند با نظر گروه و رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينکه بيش از 10 واحد آن در دوره تابستان نباشد.
تبصره 4 - نيمسال تحصيلي يا ترم تابستاني که دانشجو بيش از 7 واحد درسي انتخاب نمايد جزو سنوات تحصيلي او محسوب مي گردد و چنانچه ميانگين دروس گذرانده شده وي کمتر از 12 باشد مشروط به حساب مي آيد و نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.
تبصره 5 -دانشجويي که بصورت مشروط نام نويسي ميکندجزدر آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 10 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد.
تبصره 6 - دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان مي توانند يکبار در يکي از نيمسال هاي اول و دوم سال تحصيلي يا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آيين نامه آموزشي حداکثر تعداد 7 واحد درسي را ( کمتر از حداقل واحد درسي مجاز ) در واحد دانشگاهي ديگر بگذرانند.
تبصره 7 - دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آيين نامه آموزشي را نخواهند داشت.
ماده 8:حداقل مهلت تحصيل در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال مي باشد.
تبصره 1 - در صورت نياز، شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مي تواند يک نيمسال به حداکثر مدت مجاز تحصيلي اضافه نمايد.
تبصره 2- مبناي محاسبه مدت مجاز تحصيل اولين ترمي است که واحد دانشگاهي موفق به تشکيل کلاس مي گردد.
تبصره 3 - دانشجوياني که علاوه بر دروس دوره، ملزم به گذراندن تعدادي دروس به عنوان دروس جبراني يا پيش نياز دانشگاهي مي باشند، به ازاي هر 6 واحد درسي اضافه يک نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيلي آنان اضافه مي گردد.
ماده 9:دانشجويان رشته هاي طرح آموزش معلمان مجازند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثز ار سه ترم مرخصي استفاده نمايند.
ماده 10:با تصويب شوراي آموزشي واحد مي توان يک نيمسال به مرخصي تحصيلي دانشجو اضافه نمود.
ماده 11:انتقال دانشجويان اين طرح به نظام آموزش دوره اي و پاره وقت ممنوع است.
ماده 12:دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته هاي طرح آموزش معلمان در صورتي که دو ترم متوالي و يا متناوب مشروط شوند چنانچه ميانگين کل انان کمتر از 10 باشد در هر مرحله از تحصيل اخراج مي شوند اما اگر ميانگين کل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره هاي 1 - 2 - 3 - 4 و5 ماده 46 آيين نامه نظام آموزش دوره اي قرار مي گيرند.
ماده 13:پذيرش و معادلسازي دروس دانشجويان رشته هاي طرح آموزش معلمان به استثناي دروس عمومي گذرانده شده در مراکز تربيت معلم که مقررات خاصي بر آن حاکم است برابر ماده 67 آيين نامه آموزشي صورت مي گيرد.
تبصره - هيچ يک از دروس گذرانده شده در دوره هاي مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و همچنين دروس تخصصي مراکز تربيت معلم قابل معادلسازي نيست.
 
 


ضمیمه1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (باز گشت به ابتدای صفحه)
مصبوبجلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
تعریف:
واژه های شاهد و ایثارگر در این ایین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:
الف ) واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید مفقود الاثر اسیر و جانباز 70 درصد بالا تر اطلاق می شود
ب ) واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:
_ رزمنده ای حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشدند.
_جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.
_آزاده ی که حداقل 6 ماه سابقهی اسارت داشته باشد.
تبصره الحاقی به ماده 4: به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجه کند اجازه داده میشود ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی ویا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارایه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید . مدت تاخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد
تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجو یان شاهد وایثاگر میتواند در هر نیمسال حداقل10 واحد انتخاب کنند.
تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل میشود در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد میتواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب کند
تبصره الحاقی به ماده 31و35: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه ویا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند با تایید مدارک توسط کمسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه می تواند طبق برنامهای که از طرف گروه اموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیم سال بعدی در امتحانات ان در یا دروس شرکت نماید .در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.
تبصره الحاقی به 31و 35 تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس و سا جلسه امتحان با استاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه میباشد
تببصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر میتواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید. مشروط بر اینکه تعداذ واحدهای باقیماندهاو از 10 کمتر نشود.
تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد وایثارگر میباشد.
مدت زمان امتحان (میان ترموپایان ترم) برای دانشجویان جانباز با توجه به وضعیت جسمانی انها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تایید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثار گر دانشگاه حد اکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.
تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی وزوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد) در میانگین نمرات انان محسوب نمی شود مشروطبر اینکه نمرات هر یک ازدروس مزبور پس از اخذ انها در اولین فرصت ممکن وشرکت در امتحان های ان کمتر هز 12 نباشد.
برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی انان بیش از 35% باشد به ازای هر 10% اضافه جانبازی یک درس به سه درس فوق افزوده میشود ودر هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5 درصد تجاوز نماید. دانشجویان ایثارگر میتوانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.
تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناششی از جنگ باشد ومدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد ومدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد ان نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمیشود.
تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره ان: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است در میانگین او محاسبه نمی شود .
برای انتقال دانشجویان شاهد وایثارگر گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می­کند.
تبصره الحاقی به ماده 4-58: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای اموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی از مقطع بالاتر به مقطع
پایینتر تغییر رشته دهند.
این ایین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 
ضميمه 2: معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان و فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي(باز گشت به ابتدای صفحه)
مصوبه جلسه 288 شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 13/9/1373درمورد معادلسازي وپذيرش واحدهاي درسي عمومي وتربيتي دانشجويان وفارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه از طريق آزمون سراسري دردانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي پذيرفته مي شوند با دروس دانشگاهي؛ نظربه اينكه:
- تغييراتي درمجموعه دروس عمومي دانشگاه ها ايجاد شده است.
- برخي از عناوين و محتواي دروس عمومي و تربيتي مراكز تربيت معلم با عناوين ومحتواي اين دروس دردانشگاه­ها يكسان شده است.
به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش اصلاحيه­اي به شرح ذيل در مصوبه جلسه 182 مورخ24/10/68 شوراي عالي برنامه ريزي به عمل آمد و در جلسه 288 مورخ 13/9/1373 به تصويب رسيد.
الف-  معادلسازي دروس عمومي
آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه از طريقآزمون سراسري دردانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي پذيرفته مي شوند. ازگذراندن آن تعداددروس عمومي رشته تحصيلي خود كه معادل آنها درذيل آمده استمعاف خواهند بود مشروط به آنكه دروس معادل را هر چند ساعت بانمره 14وبالاتر درمراكزتربيت معلم گذرانده باشند .


جدول معادلسازي دروس عمومي مراكز تربيت معلم با دروس عمومي دانشگاهي


رديف دروس عمومي دانشگاهي واحد دروس عمومي مراكز تربيت معلم
1 معارف اسلامي (1) 2 معارف اسلامي (1)يا جهان بيني اسلامي(1)
2 معارف اسلامي(2) 2 معارف اسلامي (2)يا جهان بيني اسلامي (2)
3 فارسي 3 ادبيات فارسي وآيين نگارش يا فارسي (1) و2
4 اخلاق وتربيت اسلامي 2 اخلاق اسلامي يااخلاق وتربيت اسلامي
5 تاريخ اسلام 2 تاريخ تحليلي اسلام
6 انقلاب اسلامي وريشه هاي آن 2 انقلاب اسلامي وريشه هاي آن يا تحليلي از انقلاب اسلامي
7 متون اسلامي 2 آشنايي باقران ومتون اسلامي
8 تربيت بدني (1) و (2) 2 تربيت بدني يا تربيت بدني (1)و(2)
 

ب : دروس تربيتي:
آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه درآزمون ورودي دانشگاه ها دررشته هاي دبيري پذيرفته مي شوند اگر دروس روانشناسي تربيتي ؛ روشها و فنون تدريس ؛ سنجش و اندازه گيري ؛ تعليم وتربيت اسلامي؛ مديريت آموزشي؛ توليد وكاربرد مواد آموزشي؛ روانشناسي كودكي و نوجواني و اصول وفنون راهنمايي و مشاوره رادرمراكز تربيت معلم با موفقيت گذرانده ­اند؛ مي ­توانند درامتحان اين دروس كه درابتداي هرنيمسال تحصيلي؛ توسط دانشگاه يا موسسه آموزش عالي مربوط برگزار مي شود؛ شركت كنند چنانچه طبق ضوابط امتحاني دانشگاهي درامتحان اين دروس قبول شوند؛ از گذراندن آنها دردانشگاه معاف مي­شوند.

ج: درمورد درس تمرين دبيري:
آن دسته از دانشجويان يا فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم كه دوره كارورزي و كارآموزي يا تمرين معلمي رادرتربيت معلم با موفقيت گذرانده ­اند از گذراندن 3 واحد درس تمرين دبيري از مجموعه دروس تربيتي رشته­ هاي دبيري در دانشگاه­ها وموسسات آموزش عالي معاف اند.
 
د: ساير موارد:
1 - درمعادلسازي ؛ تعداد واحدهاي عمومي وتربيتي دانشگاهي ملاك محاسبه خواهدبود؛ ونمره گذرانده شده عيناً دركارنامه دانشجو ثبت مي گردد.
2 - به ازاء هر 12 تا 20 واحد درسي پذيرفته شده يك نيمسال تحصيلي از مدتمجاز تحصيل اين قبيل دانشجويان كاسته مي شود ونمرات آنها درمحاسبه ميانگينكل دانشجو منظور خواهد شد.
3 - اجراي اين مصوبه از طرف دانشگاه ها وديگر موسسات آموزش عالي درمورد هردانشجو موكول به دريافت رونوشت تاييدشده از كارنامه تحصيلي دانشجو استكه از طرف مراكز تربيت معلم رسماً صادر مي شود.


بازگشت به ابتدای صفحه

 
 
تعداد بازديد : 7642