امروز
قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول
با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 364466/43 مورخ 3/10/88 معاونت محترم دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی باستحضار می رساند:

مدت مجاز تحصیل دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در این واحد به شرح ذیل می باشد:

دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته---------->   حداکثر سه سال (6 نیمسال)
دوره های کارشناسی پیوسته --------------------->    حداکثر 6 سال ( 12 نیمسال)


بدیهی است استفاده از مرخصی تحصیلی یا حذف بیش از حد دروس، مدت تحصیل دانشجو را تحت الشعاع قرار خواهد داد و آن را طولانی خواهد نمود و قطعا" مشکلاتی برای دانشجو به وجود خواهد آمد.

لازم به ذکر است، اتخاذ تصمیم نهایی و صدور مجوز مربوطه و نوع آن (بدون منظور نمودن  غیبت یا منظور نمودن غیبت) و یا عدم موافقت با درخواست، به عهده وظیفه عمومی است و مسئولیت آن متوجه واحد دانشگاهی نمی باشد.